Home > About Ricoh > Careers
 
Careers
About Ricoh
 
Special Promotions
CSR Activities
Ricoh Family
Company Holidays
Careers

 

 

Ricoh Thailand's People
 
ที่บริษัท ริโก้ ประเทศไทย บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบริษัท พวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงจัดหาสิ่งต่างๆ อันได้แก่ การอบรมอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน หลักสำคัญของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทคือการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้กับพนักงานในทุกระดับ เริ่มต้นจากโปรแกรมการปรับตัวที่จะทำให้พนักงานใหม่คุ้นเคย กับองค์กร นโยบาย และผลิตภัณฑ์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัท มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค, ด้านการจัดการ, และพฤติกรรมต่างๆ เพราะที่นี เราเชื่อว่า .."คุณภาพ...ต้องเริ่มจากจิตใจของเรา"
 
Employee Benefits
 
ในแต่ละปีบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในครอบครัวของริโก้ ประเทศไทย ดังนั้นพนักงานของเราจึงมีความ สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม โดยบริษัทจะให้เงินเดือนที่เหมาะสมแก่พนักงาน รวมถึงโบนัสประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, การประกันภัย, ประกันสังคม, กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการมาตรฐานอื่นๆ
 
Careers
 

ที่บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) เราตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากร และพร้อมที่จะพัฒนา เติมเต็มความหวัง  ความก้าวหน้า และความสำเร็จ  ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมต่างๆมากมายให้แก่ท่าน  อาทิเช่น  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 1.5 แสนบาท/ปี,  โบนัส  2 ครั้ง/ปี,  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 10% ขึ้นไป และอื่นๆ
ริโก้ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้สนใจมาร่วมงานกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าไปกับองค์กรของเรา  ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ว่า  “ Enrich  Your  Professional & Personal Life ”

 
1. Business Coordinator (หลายอัตรา)
รายละเอียดของงาน: จัดทำข้อมูล อัพเดทรายงานต่างๆ ที่เกียวข้องกับฝ่ายขาย และประสานงานระหว่าง Ricoh ประเทศไทย กับ Ricoh Asia Pacific (สิงคโปร์) ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการขาย ตลอดจนประสานงานติดตามให้ฝ่ายขายปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, บริหารธุรกิจ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงาน Coordinator อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้ MS Office ได้ดี
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
 
2. Business Consultant (หลายอัตรา)
รายละเอียดของงาน: นำเสนอบริการ “Ricoh Office Consulting” ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วางแผน และดำเนินกระบวนการในการประเมินระบบอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติของลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาและกระบวนการจัดการเอกสารของลูกค้า ตลอดจนสามารถนำเสนอระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย , การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ MS Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel และ Power Point
• มีทักษะด้านการขาย ด้านการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
• สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
3. Sales Representative (หลายอัตรา)
รายละเอียดของงาน: นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สาธิตการใช้งานสินค้า ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย เยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ , การจัดการ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย , การตลาด หรือด้านการบริการลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ หรือ IT Product จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะในการประสานงาน ,การสื่อสาร , การเจรจาต่อรอง
• มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล
• สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้
 
4. Sales Representative (ผู้แทนขายด้าน Software)
รายละเอียดของงาน: นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Software Infrastructure ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงด้านงานขายSoftware อย่างน้อย 2 ปี
• มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง
• มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล
• สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้
 
5. System Engineer / Customer Engineer ( Field Services) หลายอัตรา (ด่วน)
รายละเอียดของงาน: ให้บริการด้าน IT services (75% software และ 25% hardware) ติดตามและแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง วางแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา และตามที่ลูกค้าร้องขอ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สอนวิธีการใช้งาน และการแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการที่ดีให้กับลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตำแหน่ง Customer Engineer
• เพศชาย อายุ 22-28 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมโทรคมนาคม , ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานติดตั้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี เน้นทักษะการอ่าน
• มีใจรักการบริการ ทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
• มีรถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล
• สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้
ตำแหน่ง System Engineer (Field Services)
- คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีความรู้และทักษะด้าน Computer Network และ IT Connectivity , มี Certificate MCP , MCSA , MCSE , CCNA อย่างใดอย่างหนึ่ง , TOEIC Score >= 400
 
6. Pre-Sales Engineer (หลายอัตรา)
รายละเอียดของงาน: สนับสนุนงานทางด้านการขาย IT Services ในส่วนงานด้าน Network design and development, Computer Knowledge, Computer Network, Computer Software, Network Connectivity และรองรับงาน One Stop Services (IT infrastructure Services)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย อายุ 22-29 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการขาย หรือด้าน System Engineer อย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้าน Computer Network ระบบโปรแกรมต่างๆ MCP, MCSE, MCITP, CCNA, CCNP
 
7. URS Officer ( หลายอัตรา)
รายละเอียดของงาน: ติดตามหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ จัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสารให้กับลูกค้า จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานลูกหนี้ รวมทั้งบันทึกข้อมูลจากการวางบิลผ่านระบบของบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการติดตามทวงหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการติดตามงานได้ดี
• สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
สวัสดิการ พนักงานบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และริโก้ เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
• การันตีโบนัสและโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
• ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดปีละ 150,000 บาท
• ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 3 ล้านบาท
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนนายจ้าง10-12% ของเงินเดือน
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน
• รางวัลตามอายุงาน (Long Service Award)
• เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ สำหรับตำแหน่งที่กำหนด
• เงินประกันรถยนต์ และค่าโทรศัพท์ สำหรับตำแหน่งที่กำหนด
• เงินตอบแทนการขาย (Sales Commission & Incentive) สำหรับผู้แทนขาย
• เงินรางวัลการขาย (Prize Money) สำหรับผู้แทนขาย
• รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับพนักงานที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย ในตำแหน่งที่กำหนด
• เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือค่าเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
• ยูนิฟอร์ม สำหรับตำแหน่งที่กำหนด
• พักร้อนสูงสุด 15 วัน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล, แบตมินตัน, แอโรบิค, โยคะ
• วัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล
• เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น สมรส, ค่าคลอดบุตร, เสียชีวิต
• ที่จอดรถ
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่
แผนกบริหารงานบุคคล บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-1556
แฟกซ์: 0-2762-1557
Email address : Recruitment@ricoh.co.th
 

Apply Online

 
  Page Top