Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

Warranty

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการและรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานและความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรักษาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามคำมั่นสัญญา และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการและการรับประกันให้เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น คู่มือรับประกันนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการสรุปเรื่องของการบำรุงรักษาเบื้องต้น และคู่มือนี้ยังช่วยเป็นสิ่งประกันมูลค่าให้กับเครื่องของท่านเมื่อท่านประสงค์จะเปลี่ยนเครื่อง

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชัน                             รับประกัน 1 ปี

- ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล             รับประกัน 1 ปี

- ผลิตภัณฑ์เครื่องโทรสาร                                    รับประกัน 1 ปี

- ผลิตภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์                             รับประกัน 3 ปี

- ผลิตภัณฑ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์                       รับประกัน 3 ปี

- Unified Communication System                      รับประกัน 1 ปี

- Inter White Board                                             รับประกัน 1 ปี

- ผลิตภัณฑ์ Direct to Garment (DTG)                 รับประกัน 1 ปี

- เครื่องอบความร้อน DTG                                     รับประกัน 6 เดือน

- หัวพิมพ์ Direct to Garment                                รับประกัน 1 ปี***

 

* ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทยินดีรับประกันรายการอะไหล่ทุกชิ้น เว้นแต่รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่บริษัทกำหนด

** การรับประกันของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานของบริษัท

*** Direct to Garment รุ่น (RI100) รับประกันเปลี่ยนหัวพิมพ์ 1 ชุด หรือ ภายใน 1 ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

บริษัทกำหนดให้การนับระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

- กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทออกให้แก่ตัวแทนจำหน่าย และขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มให้อีก 3 เดือน นับแต่วันหมดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

 

บริษัทยินดีรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแก่ผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากวัสดุที่ประกอบหรือกรรมวิธีการผลิตของบริษัท ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายดังกล่าวให้ใหม่ พร้อมทั้งยกเว้นค่าบริการซ่อมแซมในกรณีนั้นๆ ให้แก่ท่าน

 

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์, ชิ้นส่วน, อะไหล่ ฯลฯ ที่มิได้เกิดขึ้นจากเหตุอันถือว่าเป็นความบกพร่องของบริษัท เช่น ความเสียหายทีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ, เหตุสุดวิสัย, สภาวะอากาศหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม, การดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์, ความสึกหรอของผลตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ

สภาพการใช้งานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

- ผลิตภัณฑ์นั้นต้องถูกใช้งานตามปกติ และไม่ใช้งานจนเกินกว่ากำลังที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายประทับใดๆ ยังอยู่ครบถ้วน

- ผลิตภัณฑ์นั้นต้องได้รับการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของบริษัท

- ผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้เฉพาะอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นของแท้จากบริษัท เท่านั้น

- ผลิตภัณฑ์นั้นต้องได้รับการเปลี่ยนอะไหล่ และ/ หรือได้รับการซ่อมแซม โดยศูนย์บริการหรือตัวแทนของบริษัท เท่านั้น

เงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่อยู่ ภายใต้การรับประกัน

1. การรับประกันด้วยการตกลง, การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ กับห้าง/ร้าน/ตัวแทนจำหน่ายหรือการกระทำด้วยประการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขการรับประกันซึ่งบริษัทได้ระบุไว้ในคู่มือนี้
2. ผลิตภัณฑ์นั้นถูกซ่อมแซม, ดัดแปลง, แก้ไข หรือกระทำการอื่นใด โดยผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกระทำการดังกล่าวจากทางบริษัท หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองแท้ของบริษัทฯ
3.ความเสียหาย อันเกิดจากประการดังต่อไปนี้
- ความเสียหายอันเกิดจากการจัดเก็บ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากการใช้งานตามปกติ หรือการใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้าหรือแรงดันกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับระบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงความไม่สม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้วย
- ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
- ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อซึ่งมิใช่เหตุอันเกิดมาจากตัวแทนของบริษัท
- ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ,อัคคีภัย, จลาจล, สงคราม, หรืออุบัติภัยอื่นๆ
- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินอันเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์
2. กรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หรือยังไม่ชำระค่าซื้อเต็มและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันไว้ ให้ถือว่าการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้

การบริการ และการดูแลรักษา

เพื่อให้ได้รับการรับประกันตามคู่มือนี้ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด และควรรับการบริการจากศูนย์บริการหรือตัวแทนของ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

แผนกบริการ

บริษัทมีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องของท่าน ซึ่งเป็นบริการที่มอบให้เป็นประจำตามรอบการบำรุงรักษา

อะไหล่แท้

เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้อะไหล่แท้ของบริษัท เท่านั้น เนื่องจากอะไหล่เหล่านี้ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานบริการลูกค้าของบริษัท ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษา

บริษัท มีการบริการพิเศษสำหรับเครื่องของท่านโดยให้บริการอย่างสม่ำเสมอตามรอบการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของเครื่อง การบริการนี้จะเป็นการตรวจสอบเครื่อง และระบบที่สำคัญต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ ข้อบังคับเพิ่มเติม และรุ่นที่รับบริการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการให้บริการตามรายการดังในตาราง ทั้งนี้ การให้บริการหรือระยะเวลาของการบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรุ่นของผลิตภัณฑ์และตามสภาพของเครื่องแต่ละรุ่น

รายการบริการทุกระยะ