Home > Support > Customer Service
 
Customer Service
Support & Service
 
Customer Service

 

DRIVE YOUR BUSINESS FORWARD WITH RICOH CUSTOMER SERVICE & SUPPORT ASSISTANCE
 
Customer Service ที่ริโก้ เราตระหนักถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในการดำเนิน
ธุรกิจเราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและรับผิดชอบในงานจัดการเอกสารใน
องค์กรของลูกค้า ตั้งแต่อุปกรณ์การพิมพ์ ระบบ ขั้นตอนการจัดการและ
งานบริหาร เอกสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด
แก่องค์กร บนพื้นฐานการจัดการ ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ RICOH SERVICE AND SUPPORT เป็นทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการตรงแก่
ลูกค้า โดยยึดมั่นหลักการที่ว่าให้บริการลูกค้า ในเวลาอันรวดเร็ว และดูแลรักษาเครื่องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและสร้างความมั่นใจ ได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานของงานบริการที่เหนือกว่า
 
OPTIMIZE SYSTEM PERFORMANCE & MAXIMIZE SYSTEM AVAILABILITY
 
- Customer Assistance Systemเป็นระบบที่ทันสมัยพร้อมช่วยเหลือให้บริการ ทั้งการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การแนะนำเพื่อให้ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ริโก้ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์ (Tele Maintenance) โดยทีมงานบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ (Back-up Support Team)
   
- Integrated Professional Service Team
มั่นใจได้ในการให้บริการอย่างมืออาชีพจากทีมพนักงานบริการที่ผ่าน
การฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของ
ลูกค้า ตลอดจนมีความชำนาญในการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ (Operation System)
Customer Service
 
Customer Service
- Integrated Service Channel & Distribution เป็นระบบที่ทันสมัยพร้อมช่วยเหลือให้บริการ ทั้งการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การแนะนำเพื่อให้ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ริโก้ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์
(Tele Maintena nce) โดยทีมงานบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ
(Back-up Support Team)
 
- Call Dispatching System
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการติดต่อสื่อสาร ด้วยระบบ Mobile Personnel Computer Access ที่ทำให้พนักงานซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่รับผิดชอบ ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของลูกค้า พร้อมทั้งรายละเอียดของ Service Manual หรือ Part Catalog ได้ทันที (Real time) โดยผ่าน UMPC (Ultra Mobile Personnel Computer) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 
- ERP (Enterprise Resource Planning)ระบบที่สามารถบันทึกรายละเอียดในการให้บริการได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อรองรับการทำงานในแต่ละช่วงของการให้บริการ ตั้งแต่เริ่มรับงานจาก ลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง การจ่ายงาน ผ่าน Mobile Personnel Computer Access ไปยัง UMPC ของพนักงาน บริการในแต่ละเขต พื้นที่ ตลอดจนการปิดงานเมื่อการให้บริการสิ้นสุด โดยสามารถติดตามงาน และตรวจสอบประวัติการใช้งานของเครื่องผ่าน UMPC ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดเวลาในการซ่อมเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงานบริการ
Customer Service
   
- @Remote
มั่นใจได้ในการให้บริการอย่างมืออาชีพจากทีมพนักงานบริการที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของลูกค้า ตลอดจน มีความชำนาญในการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operation System)
 
Customer Service
- Customer Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมลูกค้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีการออกแบบหลักสูตรสำหรับ ผู้ใช้งานเครื่องใน แต่ละระดับ เช่น หลักสูตรการใช้งานเครื่องขั้นสูง หลักสูตรการจัดการระบบการทำงาน ของเครื่อง และหลักสูตรการใช้ ซอฟต์แวร์การจัดการขั้นสูง เพื่อความเข้าใจในทุกฟังก์ชั่น ของเครื่อง และสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
- Customer Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมลูกค้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีการออกแบบหลักสูตรสำหรับ ผู้ใช้งานเครื่องใน แต่ละระดับ เช่น หลักสูตรการใช้งานเครื่องขั้นสูง หลักสูตรการจัดการระบบการทำงาน ของเครื่อง และหลักสูตรการใช้ ซอฟต์แวร์การจัดการขั้นสูง เพื่อความเข้าใจในทุกฟังก์ชั่น ของเครื่อง และสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Customer Service
GREEN COMMITMENT
 
Customer Service
- ริโก้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้กำหนดวิธีการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดส่ง การจัดทำโครงการรับคืน
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle Campaign) รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานบริการ
ให้มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
 
โดยกำหนดให้หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องให้ลูกค้าแล้ว จะต้องเก็บฝุ่นผงหมึก ตลับหมึก และอะไหล่เก่ากลับ เพื่อนำไปผ่าน กระบวนการรีไซเคิลหรือทำลายทิ้งอย่างถูกวิธี มีการจัดทำข้อแนะนำให้กับลูกค้า ได้ทราบถึงการใช้งานและการบำบัดของเสีย จากการใช้สินค้าบางประเภทตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทำให้ริโก้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง ISO 9001 และ ISO14001
 

 

 
  Page Top