Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

Careers

Ricoh Thailand's People

       ที่บริษัท ริโก้ ประเทศไทย บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบริษัท พวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงจัดหาสิ่งต่างๆ อันได้แก่ การอบรมอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน หลักสำคัญของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทคือการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้กับพนักงานในทุกระดับ เริ่มต้นจากโปรแกรมการปรับตัวที่จะทำให้พนักงานใหม่คุ้นเคย กับองค์กร นโยบาย และผลิตภัณฑ์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัท มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค, ด้านการจัดการ, และพฤติกรรมต่างๆ เพราะที่นี เราเชื่อว่า .."คุณภาพ...ต้องเริ่มจากจิตใจของเรา"

 

Employee Benefits

      ในแต่ละปีบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในครอบครัวของริโก้ ประเทศไทย ดังนั้นพนักงานของเราจึงมีความ สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม โดยบริษัทจะให้เงินเดือนที่เหมาะสมแก่พนักงาน รวมถึงโบนัสประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, การประกันภัย, ประกันสังคม, กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการมาตรฐานอื่นๆ

Positions Available

1)  ตำแหน่ง : Administrative Staff

     จำนวน : หลายอัตรา

     สถานที่ปฏิบัติงาน : สนง.ใหญ่ ซ.อ่อนนุช 55/1 

     เงินเดือน : รายเดือน

     รายละเอียดงาน : -งานธุรการประสานงานและงานด้านข้อมูล

                                  -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      คุณสมบัติ :

                - เพศหญิง อายุ 21 – 27  ปี

                - วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , หรือที่เกี่ยวข้อง

                - สามารถใช้ MS Office Excel ได้คล่อง

                - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       สวัสดิการ

                - ประกันสังคม

                - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

                - ค่าล่วงเวลา(โอที)               

                - ปรับเงินเดือนประจำปี

                - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)

                - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

                - เงินช่วยเหลือค่าสมรส

                - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร               

                - เงินช่วยเหลือค่ามรณกรรม                               

                - ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล,  แบตมินตัน และกิจกรรมอื่นๆ

 

2) ตำแหน่ง : คลังสินค้า

    จำนวน : 3

    สถานที่ปฏิบัติงาน : สนง.ใหญ่ ซ.อ่อนนุช 55/1 , ศูนย์สมุทรปราการ โครงการ TIP 7 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ

    เงินเดือน : รายเดือน

    รายละเอียดงาน : - ดูและเบิกจ่าย ของในคลังสินค้า

                                  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ :

                - เพศชาย อายุ 21 - 27 ปี

                - วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส.

                - ผ่านการเกณฑ์ทหาร / จบ รด. (สำหรับเพศชาย)

                - สุขภาพแข็งแรง อดทน สู้งาน

                - สามารถหาบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

    สวัสดิการ

                - ประกันสังคม

                - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

                - ค่าล่วงเวลา(โอที)               

                - ปรับเงินเดือนประจำปี

                - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)

                - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

                - เงินช่วยเหลือค่าสมรส

                - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร               

                - เงินช่วยเหลือค่ามรณกรรม                               

                - ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล,  แบตมินตัน และกิจกรรมอื่นๆ

 

3) ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

    จำนวน : หลายอัตรา

    สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์สมุทรปราการ โครงการ TIP 7 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ (กม.19)

    เงินเดือน : รายเดือน + ค่าอื่นๆ

    รายละเอียดงาน : ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพรินเตอร์ (มีการสอนงานให้ก่อน)

    คุณสมบัติ :

                - เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี

                - วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวส. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                - ผ่านการเกณฑ์ทหาร / จบ รด. (สำหรับเพศชาย)

                - ขยัน อดทน มีระเบียบ ใฝ่เรียนรู้ สุขภาพแข็งแรง และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

   สวัสดิการ

                - ประกันสังคม                                                                      - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)

                - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท                                            - ข้าว(ฟรี)

                - ค่าล่วงเวลา(โอที)                                                               - ชุดทำงาน(ฟรี)

                - เบี้ยขยัน 400-1,600 บาท/เดือน                                           - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

                - เงินรางวัลประจำเดือนตามเป้าหมายงาน                             - เงินช่วยเหลือค่าสมรส

                - เงินช่วยเหลือค่าเดินทางในการทำงานล่วงเวลา(โอที)          - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร                               

                - ปรับเงินเดือนประจำปี                                                         - เงินช่วยเหลือค่ามรณกรรม               

                - ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล,  แบตมินตัน และกิจกรรมอื่นๆ

 

4) ตำแหน่ง : เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

   จำนวน : หลายอัตรา

   สถานที่ปฏิบัติงาน :  สนง.ใหญ่ ซ.อ่อนนุช 55/1 

   เงินเดือน : รายเดือน + Incentive

   รายละเอียดงาน : - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

                                 - งานเอกสารทั่วไป และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   คุณสมบัติ :

                - เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

                - วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง 

                - มีประสบการณ์ด้านติดตามทวงหนี้อย่างน้อย  0-1 ปีขึ้นไป

                - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และทำงานด้านเอกสารได้

   สวัสดิการ

                - ประกันสังคม

                - ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

                - ปรับเงินเดือนประจำปี

                - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)

                - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

                - เงินช่วยเหลือค่าสมรส

                - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร               

                - เงินช่วยเหลือค่ามรณกรรม                               

                - ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล,  แบตมินตัน และกิจกรรมอื่นๆ

 

5) Sales Representative   (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน  นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สาธิตการใช้งานสินค้า ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย  เยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี

·       วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีสาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ , การจัดการ , คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย , การตลาด หรือด้านการบริการลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ หรือ IT Product จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มีทักษะในการ Present และสามารถทำ Power Point ได้

·       มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะในการประสานงาน ,การสื่อสาร , การเจรจาต่อรอง

·       มีรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

·       สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

 

6)Sales Software   (หลายอัตรา)         

รายละเอียดงาน  นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Software Infrastructure ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย  ออกเยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย Software อย่างน้อย 2 ปี

·       มีทักษะในการ Present และสามารถทำ Power Point ได้

·       มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง

·       มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่

·       สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

                         

7)  Pre-Sales Engineer (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน :  สนับสนุนงานทางด้านการขาย IT Services ในส่วนงานด้าน Network design and development, Computer Knowledge, Computer Network, Computer Software, Network Connectivity และรองรับงาน One Stop Services (IT infrastructure Services)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย อายุ 24-32 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ในการขาย หรือด้าน System Engineer อย่างน้อย 2 ปี

·       มีความรู้ด้าน Computer Network ระบบโปรแกรมต่างๆ  MCP, MCSE, MCITP, CCNA, CCNP      

 

8) Performance Analyst  (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน : สนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจด้านบริการลูกค้าโดยรับผิดชอบการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ ผลการดำเนินการเรื่องต่างๆของ Performance ด้านคุณภาพ เวลา และผลิตภาพ(Productivity) ของฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•         เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี

•         วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์,  คอมพิวเตอร์

•         มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

•         มีพื้นฐานในเรื่อง Excel, Word, Power point และสามารถเขียนสูตร Excel ได้

•         มีความละเอียดรอบคอบ, มีเหตุผล, ช่างสังเกตุ, กล้าแสดงความคิดเห็น

•         มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

9) Sales Representative   (หลายอัตรา) (ลูกค้ารายใหญ่)

รายละเอียดงาน  นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สาธิตการใช้งานสินค้า ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย  เยี่ยมลูกค้าและให้บริการกลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การตลาด , บริหารธุรกิจ , การจัดการ , คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ตรงด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

·       หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ หรือ IT Product จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

·       มีทักษะในการ Present และสามารถทำ Power Point ได้

·       มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะในการประสานงาน ,การสื่อสาร , การเจรจาต่อรอง

·       มีรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่

·       สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

 

10) SQA Project Engineer (IT) (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน :  สนับสนุนงานด้านการบริการลูกค้าในส่วนงานด้าน Network Cabling, Network Design, development, Computer Network, Network Connectivity, CCTV system

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย อายุ 24-30 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ในด้านการเดินสายระบบ Network  (พิจารณาเป็นพิเศษ)

·       มีความรู้ด้าน Computer Network ระบบโปรแกรมต่างๆ  Network Cabling, Network Design, development, Computer Network, Network Connectivity, CCTV system, Computer Knowledge

·       มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 

11) Service Knowledge Development (IT) (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน :  สนับสนุนงานทางด้าน Software, Network Connectivity, Web Application design และ Web development

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย อายุ 24-30 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·        มีความรู้ด้าน PHP, JSP.Net, ASP.Net, C#.Net, Visual Studio.Net, Visual Basic, HTML/DHTML/Javascript

·       มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

·       มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

·       มีความรู้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

12) CRM System Project Supervisor  

รายละเอียดงาน :  ดูแลวางแผน ดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบให้ตอบสนองการใช้งานของ User และความต้องการของธุรกิจ เพื่อดูแลวางแผน ดำเนินการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลองค์กรให้ถูกต้อง เป็นระบบระเบียบสามารถนำไปใช้งานต่อได้ ให้ความช่วยเหลือ User ในการแนะนำวิธีการใช้งานที่ภูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ User และข้อมูล จัดทำรายงานตามที่ผู้บริหารหรือระดับหัวหน้างานร้องขอ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง  อายุ 27-32 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, สถิติ

·        มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

·       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

·       มีความรู้โปรแกรม Excel/SQL(ต้องเป็น), Microsoft Project/SharePoint

·       มี Logic Thinking, Business Analyze Skill, Team Leader, Problem Solving Ability, Creative Mind,

·       สามารถใช้โปรแกรม Power Point

·       มี Presentation Skill, Communication

 

13) Business Development Executive

รายละเอียดงาน :  สร้างระบบการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและแผนกอื่นๆ ผลักดันและสร้าง Awareness 6x5 Business Frame ดูแล RTH 6x5 Process จัด Incentive Program ต่างๆเพื่อผลักดันฝ่ายขายสำหรับ New Business

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง  อายุ 28-32 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการตลาด

·        มีประสบการณ์ในด้าน Business process หรือ Marketing  3 ปีขึ้นไป  

·       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

·       มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

·       มีความรับผิดชอบสูง

·       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

14) IT Solutions Engineer (IT)

รายละเอียดงาน :  สนับสนุนงานขายและฝ่ายบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย  อายุ 22-32 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

·       มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

·       มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

·       มีความรับผิดชอบสูง

·       สามารถใช้โปรแกรม Computer Network, Work Flow Process

 

15) Customer Engineer ( Field Services)  หลายอัตรา (ด่วน)       

รายละเอียดงาน :    ให้บริการด้าน IT services (75% software และ 25% hardware)     ติดตามและแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง วางแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา และตามที่ลูกค้าร้องขอ  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สอนวิธีการใช้งาน และการแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่ลูกค้า  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการที่ดีให้กับลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ตำแหน่ง Customer Engineer

·       เพศชาย อายุ 22-28 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมโทรคมนาคม , ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานติดตั้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี  เน้นทักษะการอ่าน

·       มีใจรักการบริการ ทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

·       มีรถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล

·       สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

ตำแหน่ง  System Engineer (Field Services)

- คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีความรู้และทักษะด้าน Computer Network และ IT Connectivity , มี Certificate MCP , MCSA , MCSE , CCNA อย่างใดอย่างหนึ่ง , TOEIC  Score  >= 400

 

16)  Programmer (ITD) 

รายละเอียดงาน :    Support ให้คำแนะนำผู้ใช้งานภายในองค์กร จัดทำรายงาน ส่ง Requirment, Enhancement ให้กับสำนักงานบริหาร ทวีปเอเซียแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       เพศชาย/หญิง  อายุ 23-30 ปี

·       วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีความรู้ด้านบัญชี หรือระบบ ERP และเขียนโปรแกรมได้

·       มีใจรักการบริการ ทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

·       มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-5 ปี

 

17)  Sales Technician ส่วน Thermal Media

รายละเอียดงาน :    Generate sales of consumable (thermal transfer ribbon) for barcode printers.Participate in meeting with customers and team meeting as required. Develop and maintain strong working relations with customers. Providing technical support related to barcode printing and onsite support when required.

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

·       Age: maximum 33

·       Have working knowledge on barcode printers, ribbon,label.

·       Smart, hard working.

·       Can use Microsoft office, computer and internet skill

·       Able to work independently and within a team

·       Able to work with deadline

·       Fluent in English

·       Can handle multi-tasks, reports

 

18)  ตำแหน่ง  Marketing Coordinator(Inter-marketing)

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

         1.สนับสนุนงานขายและการเพิ่มยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ในประเทศพม่าและลาว

         2.วางแผนกลยุทธ์ในการกำหนดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ควบคุมคุณภาพและปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

         3.สนับสนุนด้านการฝึกอบรม และเพิ่มความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         4.ติดตามและกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

         5.พัฒนาทีมงานและระบบการทำงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทีมขาย

         6.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

·       จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาด้านการตลาด,บริหารธุรกิจ,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี และเคยมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาก่อน

·       มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก

·       สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

·       สามารถ Presentation ได้ดีมาก

·       มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

·       เพศชายเท่านั้น

·       อายุระหว่าง 25-32 ปี

 

19) ตำแหน่ง International Coordinator (แปลคู่มือ)

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

        1.แปลคู่มือผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์ และเนื้อหาใน Knowledge online Learning

        2.รับผิดชอบในส่วนการบริหารจัดการหลักสูตรและผู้ที่เข้าเรียน Knowledge online Learning

        3.ประสานงานกับต่างประเทศและทำงานร่วมกับ Ricoh ที่อยู่ต่างประเทศ ในการแปลเอกสารต่างๆ

        4.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติ

·       เพศชาย/หญิง

·       อายุระหว่าง 22-30 ปี

·       จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาอักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

·       มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

·       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

·       มีมนุษยสัมพันธ์ดี

·       มีความละเอียดรอบคอบ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณอลงกต, คุณชาลิดา

โทร. 02-762-1626, 1556   

Email : Alongkot.kan@ricoh.co.th ,  Chalida.swe@ricoh.co.th

หากสนใจเข้ามาสมัครงานที่ สนง.ใหญ่ ซ.อ่อนนุช 55/1

ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.