ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ https://www.ricoh.co.th (“เว็บไซต์ริโก้”) นี้ถูกสร้างขึ้น ถือครอง บริหารและดูแลรักษาโดยหรือเพื่อบริษัทริโก้ ประเทศไทย จำกัด (“บริษัทริโก้”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ริโก้ ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ริโก้ได้ต่อเมื่อท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อสงวนใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทริโก้อาจจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่ม และ/หรือ ตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้ โดยใช้การปรับปรุงเนื้อหาของหน้าเว็บหน้านี้โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ขอแนะนำให้ท่านกลับมาดูหน้าเว็บหน้านี้เป็นครั้งคราวและทบทวนข้อกำหนดการใช้งานฉบับปัจจุบันของเรา บริษัทริโก้ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติการให้บริการเว็บไซต์ริโก้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อควรทราบทางกฎหมาย

ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ริโก้ นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยบริษัทริโก้ เพื่อใช้เป็นบริการอย่างหนึ่งที่ให้แก่ลูกค้าของบริษัทและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการใช้ข้อมูลได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดไปจากเว็บไซต์ริโก้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งาน หากว่าท่านไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานโปรดงดเว้นการใช้เว็บไซต์ริโก้หรือการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิทั่วไป

แม้ว่าริโก้จะพยายามนำเสนอข้อมูลที่เที่ยงตรงไว้บนเว็บไซต์ริโก้ แต่บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลดังกล่าว ริโก้อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุเอาไว้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่ไม่ใช่ของบริษัทริโก้นั้นทำเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ เหล่านั้นแต่ประการใด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งปวงที่นำเสนอบนเว็บไซต์ริโก้นั้นได้รับการจัดเตรียม “ตามสภาพ” โดยรวมถึงบรรดาข้อบกพร่องต่าง ๆ ทั้งปวง โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย บริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทขอปฏิเสธบรรดาการรับประกันต่าง ๆ ทั้งปวงไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บรรดาการรับประกันซึ่งความสามารถของผู้ขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดและการไม่ละเมิด หรือบรรดาการรับประกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การใช้ หรือการค้า บริษัทริโก้และซัพพลายเออร์ของบริษัท จะไม่แบกรับภาระความรับผิดสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่ย่อมเกิดขึ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ ต้นทุนการเปลี่ยนสินค้า การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือการที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ริโก้หรือผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดของบริษัทริโก้ได้ ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการอิงอาศัยตามข้อมูลที่นำเสนอ แม้ว่าบริษัทริโก้หรือซัพพลายเออร์นั้นได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายที่ว่าขึ้นแล้วก็ตาม

ข้อจำกัดการใช้งาน

 1. บรรดาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ริโก้นั้นได้รับการปกป้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ และข้อกำหนดของสนธิสัญญาของแต่ละประเทศทั่วโลก เว้นแต่การใช้งานเป็นการส่วนตัวหรือการใช้งานภายในองค์กรที่มิใช่ในเชิงการค้าแล้ว การทำสำเนา การปรับเปลี่ยน การทำซ้ำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน การอัพโหลด การถ่ายทอด การเผยแพร่ การให้สิทธิ การขาย และการตีพิมพ์ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้าม หากปราศจาการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนจากบริษัทริโก้
 2. การใช้งานข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ริโก้นั้นต้องไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการให้สิทธิ และ/หรือการโอนสิทธิ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ในสิทธิบัตร โมเดลการใช้ประโยชน์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ การออกแบบ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นของบริษัทริโก้และ/หรือของบุคคลที่สามอื่นใด แม้ว่าท่านกำลังใช้งานข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ริโก้ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ก็ตาม
 3. บริษัทริโก้อาจจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ริโก้ หรืออาจจะระงับหรือยุติการให้บริการต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ริโก้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทริโก้หรือบริษัทในเครืออื่นใดจะไม่ต้องมีความรับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งเนื้อหาดังกล่าวหรือจากการที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ริโก้ได้

ข้อตกลงให้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่นำเสนอเอาไว้บนเว็บไซต์ริโก้ นั้นเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของเจ้าของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เหล่านั้น และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ และข้อกำหนดของสนธิสัญญาของแต่ละประเทศทั่วโลก การใช้งานซอฟต์แวร์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงการให้สิทธิการใช้งานแก่ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ระหว่างเจ้าของซอฟต์แวร์ชุดและผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายที่ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ และข้อกำหนดของสนธิสัญญาของแต่ละประเทศทั่วโลก ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดไปจากเว็บไซต์ริโก้นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม (i) ข้อกำหนดการให้สิทธิที่มาพร้อมกับไฟล์ หรือ (ii) หากว่าไม่มีการระบุข้อกำหนดการให้สิทธิมาพร้อมกับไฟล์ จะเป็นไปตามข้อกำหนดการสิทธิที่มาพร้อมกับใบอนุญาตการให้สิทธิซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งท่านกำลังปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือ (iii) ข้อกำหนดการให้สิทธิ ตามข้อตกลงการให้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์นี้

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า “RICOH” (“ริโก้”) หรือชื่อผลิตภัณฑ์ริโก้อื่นใดที่ถูกนำมาใช้ อ้างถึง และ/หรือ กล่าวถึงในเว็บไซต์ริโก้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทริโก้ ชื่อบริษัทอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ อ้างถึง และ/หรือ กล่าวถึงในเว็บไซต์ริโก้นั้นอาจจะอยู่ภายใต้การปกป้องโดยชื่อการค้า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่าง ๆ เหล่านั้น

พฤติการณ์ต้องห้าม

 1. โปรดงดเว้นการใช้เว็บไซต์ริโก้ในกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 2. ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (อันรวมถึง สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในเผยแพร่) ของบริษัทริโก้ และ/หรือบุคคลอื่นบุคคลใด
 3. ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อบริษัทริโก้ และ/หรือบุคคลอื่นบุคคลใด
 4. รบกวนความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
 5. ก่ออาชญากรรม
 6. การอัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ไอพีหรือรหัสผ่านของผู้อื่น
 7. ใช้งานเว็บไซต์ริโก้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าพาณิชย์อย่างหนึ่งอย่างใด
 8. ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทบริษัทริโก้ และ/หรือผู้อื่น
 9. อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสหรือไฟล์ที่เสียหาย อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานได้
 10. กิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือที่หวงห้ามโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 11. กิจกรรมอื่นใดที่บริษัทริโก้พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ริโก้นำเสนอลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และช่องทางเข้าถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึง ผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณา บริษัทในเครือและผู้สนับสนุนรายต่าง ๆ ของเว็บไซต์ริโก้ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งว่าบริษัทริโก้นั้นจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการมีอยู่ให้สามารถเข้าถึงได้ของเนื้อหาใด ๆ และจัดหาเนื้อหาใดๆ ให้มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านควรอ้างอิงนโยบายที่ประกาศเอาไว้บนเว็บไซต์นั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวและหัวข้ออื่นๆ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านให้ความตกลงว่าบริษัทริโก้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ริโก้ อันรวมถึงบรรดาข้อคิดเห็น คำแนะนำ ถ้อยแถลงและโฆษณาต่างๆ และท่านเข้าใจดีว่าท่านเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาเหล่านั้น หากว่าท่านเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ จากบุคคลที่สาม ท่านจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลที่สามเหล่านั้นโดยตรง ท่านให้ความตกลงว่าบริษัทริโก้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อ: (ก) คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม และ (ข) การปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงที่ท่านทำกับผู้ขาย อันรวมถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ และพันธะหน้าที่ด้านการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่ซื้อ ท่านให้ความตกลงว่าบริษัทริโก้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านในการติดต่อทำธุรกิจกับบุคคลที่สาม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

 1. เว็บไซต์บุคคลที่สาม (เว็บไซต์อื่นใดนอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทริโก้) ที่มีการเชื่อมโยงมายังหรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัทริโก้ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน”) นั้นอยู่ภายใต้การบริหารและการดูแลรักษาโดยเป็นอิสระแยกต่างหากโดยบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุม และ/หรือการกำกับดูแลของบริษัทริโก้ การใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานที่กำหนดขึ้นโดยผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านั้นบริษัทริโก้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันแห่งหนึ่งแห่งใดทั้งสิ้น และการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันแห่งหนึ่งแห่งใดท่านจะเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งสิ้น
 2. ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นในเว็บไซต์ริโก้ที่จะได้รับการตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำ และ/หรือการให้การรับรองโดยบริษัทริโก้ ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บน และ/หรือ นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน ไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ที่จะถือว่าเป็นการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวโยงระหว่างผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันกับบริษัทริโก้
 3. ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากบริษัทริโก้ก่อนล่วงหน้าในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สามเข้ากับเว็บไซต์ริโก้ การเชื่อมโยงนี้หมายรวมถึงบรรดาเอกสาร รูปภาพ และสื่อวัสดุอื่นใดที่ใช้ อ้างถึง และ/หรือ กล่าวถึงภายในเว็บไซต์ของบริษัทริโก้ หากว่ามีการสร้างลิงค์เชื่อมโยงขึ้น โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ริโก้ทราบเกี่ยวกับที่อยู่เว็บไซต์ดังกล่าวที่อีเมล์ของผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ริโก้ ([email protected]) โปรดทราบว่าบรรดาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งปวง อันรวมถึง ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) เอกสาร รูปภาพและสื่อวัสดุอื่นใด ที่นำเสนอเอาไว้บนเว็บไซต์ริโก้นั้นจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เมื่อสำเนาหรืออ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัทริโก้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ริโก้ล่วงหน้า ([email protected])  บริษัทริโก้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธข้อเสนอการทำซ้ำหรือการอ้างถึงของท่าน โดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 5. ชื่อบริษัทต่าง ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ หรือตราสัญลักษณ์อื่นใดที่ถูกใช้ อ้างถึง และ/หรือ กล่าวถึงในเว็บไซต์ของบริษัทริโก้ นั้นต่างเป็นชื่อการค้า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของดั้งเดิม หรือของผู้ครอบครองสิทธิรายอื่นรายใด

การเสนอราคาและข้อเสนอ

 1. บริษัทริโก้ไม่ประสงค์รับข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ริโก้ โปรดทราบว่าข้อมูลหรือสื่อวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ถูกส่งมายังบริษัทริโก้นั้นจะได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ บริษัทริโก้ไม่มีพันธะหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบ ประเมินและยอมรับข้อมูลหรือสื่อวัสดุดังกล่าว
 2. โดยการส่งข้อมูลหรือสื่อวัสดุใด ๆ มาให้บริษัทริโก้ ท่านได้ให้สิทธิซึ่งไม่มีข้อจำกัด อันไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทริโก้ ในการที่จะใช้ ทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อวัสดุต่าง ๆ ดังกล่าว และท่านยังได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทริโก้นั้นมีอิสระที่จะใช้แนวคิด หลักการ ความรู้เชิงปฏิบัติการและเทคนิคใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้บริษัทริโก้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทริโก้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจ่ายค่าชดเชยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทริโก้ได้รับเอาข้อมูลหรือสื่อวัสดุอย่างเดียวกันหรือที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลหรือสื่อวัสดุที่ท่านส่งให้บริษัทริโก้
 3. บริษัทริโก้จะไม่เปิดเผยชื่อของท่าน หรือไม่เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ว่าท่านได้ส่งสื่อวัสดุหรือข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดให้บริษัทริโก้ นอกเสียจากว่า:

  • บริษัทริโก้ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อของท่าน
  • บริษัทริโก้ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนว่า สื่อวัสดุหรือข้อมูลข่าวสารที่ท่านส่งเข้ามาทางส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทริโก้ นั้นจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือถูกนำไปใช้โดยระบุชื่อของท่านเอาไว้ด้วย
  • บริษัทริโก้ถูกกำหนดให้ต้องกระทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

ข้อสงวนสิทธิของการรับประกัน

บริษัทริโก้ และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ นั้นไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะตามหลักกฎหมายหรือตามหลักการอื่นใดทั้งปวง อันรวมถึง การรับประกันหรือการรับรองในส่วนของความถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด การไม่ละเมิดซึ่งสิทธิของบุคคลที่สาม และ/หรือ ความปลอดภัยของเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัทริโก้ และบรรดาข้อรับรองและรับประกันอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับรายการต่าง ๆ ข้างต้นนั้นจะถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง บริษัทริโก้ และ/หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการเข้าถึงหรือการที่ไม่สามารถใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทริโก้

เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

การควบคุมของริโก้เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ของริโก้ประเทศไทย ริโก้ไม่มีการรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ริโก้นั้นเหมาะสมหรือมีอยู่สำหรับการใช้งานในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งเนื้อหาของพวกเขานั้นผิดกฎหมายหรือห้ามการใช้งาน ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ริโก้ จากที่อื่น ๆ ต้องดำเนินการด้วยตนเองและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ริโก้ ในการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกที่เกี่ยวข้อง


News & Events

Keep up to date