Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

Environment - Ricoh Thailand

ประชุมการวางแผนงานริโก้อีโคสคูลประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560   โดยที่ปรึกษาโครงการ รศ.ประสาน ตังสิกบุตร  และครูผู้รับผิดชอบโครงการริโก้อีโคสคูล 16 โรงเรียน และตัวแทน Ricoh Green Committee ได้ร่วมวางแผนงานริโก้อีโคสคูลประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจหลักการและแนวคิดการจัดการโรงเรียน และทราบแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการและบริหารโรงเรียนตามที่โครงการเสนอ  จึงได้เสนอแนะแนวทางที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของโครงการและการทำแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ร่วมกันร่วมกันในปี 2560 อีกทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลงานโรงเรียนที่มีความหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนอีกด้วย

 

การเข้าร่วมเสวนาเปิดมุมมอง "ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในงาน"รวมพลังสร้างเครือข่าย เราทำได้" โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว

โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว   "ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในงาน"รวมพลังสร้างเครือข่าย เราทำได้" มีวัตถุประสงค์ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนของ บ.ริโก้ฯ (รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการ / คุณจิตตวดี อินทสวัสดิ์ รองประธาน Ricoh Green committee)  และตัวแทนฝ่ายการศึกษาจากสำนักงานเขตประเวศ เข้าร่วมเสวนาสีเขียวในครั้งนี้ด้วย โดยมีการนำเสนอโครงการริโก้อีโคสคูล โดยบอกที่มาและพัฒนาการของโครงการฯ  และความสำเร็จในภาคความร่วมมือของภาคีต่างๆ ที่เข้าามาร่วมกับริโก้ฯ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ที่ผ่านมา

 

RICOH ECO SCHOOL

เมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการริโก้อีโคสคูล นำโดยที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ประสาน ตังสิกบุตร และตัวแทนคณะกรรมการ Green committee บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามโครงการค่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นก็เพื่อให้โรงเรียนในโครงการทั้ง 16 แห่ง ภายในสังกัด กทม. เขตประเวศ ได้เรียนรู้การทำงานระบบเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการฯ สำหรับการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิธีการทำงานและผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมถึงค้นหาสาเหตุ เข้าใจปัญหา และทางเลือกในการจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนนั้น พบว่า โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทางโครงการเป็นอย่างดีและมีการปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถปรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและถูกต้องกับหลักการกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน มากยิ่งขึ้น

 

Concept of s Recycling-Based Society: The Comet Circle

ในปี 2537 กลุ่มบริษัทริโก้ได้ริเริ่มแนวคิด Comet cycle  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในกลุ่มโรงงานผลิต
และกลุ่มขายและให้บริการของริโก้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ริโก้ด้วย

Comet Cycle Flowchart :


•การชี้บ่งและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยริโก้ได้ชี้บ่งระดับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดส่ง ครอบคลุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นริโก้ supplier ลูกค้า และบริษัท recycle เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการ Recycle / Reuse ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมของธุรกิจ

•.ให้ความสำคัญกับกระบวนการ Recycle เน้นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่สามารถนำมา reuse จะถูกนำไป recycle เป็นวัตถุดิบ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบใหม่ และลดปริมาณของเสียในกระบวนการอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มบ.ริโก้ได้ดำเนินการพัฒนาการออกแบบ โดยพิจารณาถึงการใช้ reuse part ในกระบวนการผลิต รวมทั้งร่วมมือกับบริษัท recycle ในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ recycle ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ reuse / recycle  เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง

•.สื่อสารกับ partner ในทุกกระบวนการ เพื่อให้การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ กลุ่ม บ.ริโก้ได้สื่อสาร และแชร์ข้อมูลต่างๆ กับ partner ที่เกี่ยวข้อง โดยแรกเริ่มได้สือสารการลดการใช้สารเคมีที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally sensitive substance) ที่ใช้ในวัตถุดิบและชิ้่นส่วนอะไหล่ กระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง และการตลาดสีเขียว (Green marketing)  รวมทั้งนำเสนอ solution แก่ลูกค้าในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

โครงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานของริโก้ประเทศไทยตามแนวคิดของ Comet cycle  ของริโก้ประเทศไทย   มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1) การรีไซเคิล Machine & Part
    วัตถุประสงค์
     •เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด
     •เพื่อให้ยังคงมั่นใจได้ว่าเครื่องหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ ผ่านกระบวนการ Recycle มีคุณภาพดี สามารถผลิตงานเอกสารได้อย่างมี คุณภาพภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ริโก้


2) การรับคืนตลับหมึก และการบรรจุหมึกบางรุ่น (Refill)

วัตถุประสงค์โครงการเก็บกลับคืนตลับหมึก (TC/TB collection)

• เพื่อให้มีการดำเนินการ Recycle / การทำลายทิ้งตลับหมึกที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า และพนักงานริโก้ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากตลับหมึกที่ใช้แล้ว (ของเสียอันตราย)

   ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทริโก้ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

• เพื่อนำตลับหมึกที่ใช้แล้วบางรุ่นเข้าสู่กระบวนการเติมหมึก (Refill) ตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทริโก้

• เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลที่สาม หรือตลาดมืด กว้านซื้อตลับหมึกเหล่านี้นำไปทำการ Refill โดยกระบวนการที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ด้วย

  อันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพในการใช้งานของลูกค้า และการให้บริการซ่อมบำรุงของวิศวกรริโก้

โครงการรณรงค์การเก็บ TC/TB collection ของ RTH มีแนวทางดังนี้

• คูปองส่วนลด  ลูกค้าสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อตลับหมึกตามรายละเอียดที่กำหนดในโบรชัวร์

• กล่องรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอกล่องเพื่อรองรับตลับหมึกที่ไม่ใช้แล้วในสำนักงาน 

• บริการเก็บตลับหมึกที่สำนักงานลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน Call center ในการแจ้งเก็บตลับหมึก

 

โปรดติดต่อตัวแทนขาย หรือบริการหลังการซ่อมของท่านในการดำเนินการตามโครงการข้างต้น