Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

Environment - Ricoh Thailand

ประชุมการวางแผนงานริโก้อีโคสคูลประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560   โดยที่ปรึกษาโครงการ รศ.ประสาน ตังสิกบุตร  และครูผู้รับผิดชอบโครงการริโก้อีโคสคูล 16 โรงเรียน และตัวแทน Ricoh Green Committee ได้ร่วมวางแผนงานริโก้อีโคสคูลประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจหลักการและแนวคิดการจัดการโรงเรียน และทราบแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการและบริหารโรงเรียนตามที่โครงการเสนอ  จึงได้เสนอแนะแนวทางที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของโครงการและการทำแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ร่วมกันร่วมกันในปี 2560 อีกทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลงานโรงเรียนที่มีความหลากหลายตามบริบทของโรงเรียนอีกด้วย

 

การเข้าร่วมเสวนาเปิดมุมมอง "ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในงาน"รวมพลังสร้างเครือข่าย เราทำได้" โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว

โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว   "ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ในงาน"รวมพลังสร้างเครือข่าย เราทำได้" มีวัตถุประสงค์ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนของ บ.ริโก้ฯ (รศ.ประสาน ตังสิกบุตร ที่ปรึกษาโครงการ / คุณจิตตวดี อินทสวัสดิ์ รองประธาน Ricoh Green committee)  และตัวแทนฝ่ายการศึกษาจากสำนักงานเขตประเวศ เข้าร่วมเสวนาสีเขียวในครั้งนี้ด้วย โดยมีการนำเสนอโครงการริโก้อีโคสคูล โดยบอกที่มาและพัฒนาการของโครงการฯ  และความสำเร็จในภาคความร่วมมือของภาคีต่างๆ ที่เข้าามาร่วมกับริโก้ฯ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ที่ผ่านมา

 

RICOH ECO SCHOOL

เมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางโครงการริโก้อีโคสคูล นำโดยที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ประสาน ตังสิกบุตร และตัวแทนคณะกรรมการ Green committee บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามโครงการค่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นก็เพื่อให้โรงเรียนในโครงการทั้ง 16 แห่ง ภายในสังกัด กทม. เขตประเวศ ได้เรียนรู้การทำงานระบบเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการฯ สำหรับการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิธีการทำงานและผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมถึงค้นหาสาเหตุ เข้าใจปัญหา และทางเลือกในการจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนนั้น พบว่า โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทางโครงการเป็นอย่างดีและมีการปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ทางที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถปรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและถูกต้องกับหลักการกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน มากยิ่งขึ้น