Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ ไม่หยุดช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย กับงาน WUNCA ครั้งที่ 34

2017-01-23

   ริโก้ ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานในการกำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอผลงานหรือผลการวิจัย แต่ริโก้ยังเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ในงานนิทรรศการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา” ครั้งที่ 34 (Workshop on Uninet Network and Computer Application) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบของการศึกษาไทยเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ