Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ เดินหน้าเปิดโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ

2018-02-23

        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  มีความตั้งใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด บริษัทฯได้ตระหนักว่า ผู้พิการเป็นบุคคลที่มีความสามารถเท่าเทียมเหมือนคนปกติทั่วไป ฉะนั้นริโก้จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการได้มีอาชีพที่มั่นคงโดยใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่นั้นนำมาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว มีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมานั้น ริโก้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาเข้ามาทำงานเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของริโก้ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) ตลอดจนได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงการให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กรเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป