Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

แจ้งระยะเวลาการใช้งาน Scan to Folder สำหรับ Mac OS High Sierra

2018-03-08
ขณะนี้ Mac OS High Sierra จะยังไม่รองรับการใช้งาน Scan to Folder ในพรินเตอร์บางรุ่น โดยจะสามารถใช้งานได้ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 
    
SP325SFNw April 27, 2018
SP377SFNwX April 27, 2018
SPC261SFNw May 7, 2018 
SPC262SFNw May 7, 2018 
SP220SFNw May 14, 2018  
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้