Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

August Series มุ่งขยายการเติบโตของ เทคโนโลยีในแต่ละหน่วยงาน

2018-08-31

              บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน August Series 2018 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมมือกันจัด 3 โครงการเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ โดยงานในครั้งนี้เป็นการสัมมนาแบบเต็มวัน พร้อมจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่วิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมรับรู้นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง RICOH ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ในทุกมิติ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง RICOH ได้มีการจัด Host Lunch ซึ่งเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมฟังบรรยายทั้งหมด 4 ห้อง ดังนี้

- eGovernment ในหัวข้อ Social Media: How It Can Empower Government โดยคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งทีมดิจิทัล คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

- Digital Social Innovation + Digital HR Forum ในหัวข้อ Corporate Strategy กับการรองรับ Digital Transformation โดยคุณภัทร เถื่อนศิริตำแหน่ง Managing Director บริษัท Flyingcomma & Co Founder บริษัท Sellsuki ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึง การวางกลยุทธ์ขององค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกส่วนขององค์กรเพื่อตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

-  Education ICT ในหัวข้อ Digital Transformation Strategy for Your Business โดยอาจารย์ปรเมศ ส่งแสงเติม ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นคณบดีมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเสริมกำลังขององค์กรธุรกิจให้ก้าวหน้า

-  Healthcare Technology ในหัวข้อ Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation โดย คุณนรภัทร พัชรพรพรรณ ตำแหน่ง Technology Specialist บริษัท Source Code Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการวางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน

           โดยโซลูชั่นที่ทาง RICOH นำไปจัดแสดง มีดังนี้ RICOH Meeting Room ซึ่งประกอบไปด้วยกระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ อุปกรณ์ประชุมทางไกล โปรเจคเตอร์ Ultra Short Throw และ IT Infrastructure และยังมี Smart Office ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมัลติฟังก์ชัน โซลูชั่นในการจัดการงานเอกสาร และโซลูชั่นสำนักงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมี Digital Solution for Market Place ซึ่งเป็นการนำ case study ของ RICOH มาให้ได้ศึกษากัน RICOH หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ก้าวทันและเข้าใจโลกยุคเทคโนโลยี และสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน