Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018 เพื่อปรับประเทศไทย สู่เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

2018-11-29

       November Series 2018 เป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนา ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด“ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” โดยมีเป้าหมายชัดเจน  อีกทั้งยังเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรในองค์กร ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand  ประกอบไปด้วย งาน eLogistics Summit 2018   งาน Robotics Summit และงาน Thailand Local Government Summit 2018  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27  พฤศิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซอร์เตอร์ โดยในงานได้พบกับหัวข้อมากมายจากหลากหลายองค์กรและหน่วยงานที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย  ทั้งนี้นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Successful Digital Local Government Transformation หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย ดิจิทัลเทคโนโลยีจะพลิกผันการพัฒนาประเทศผ่านการกระจายอำนาจแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืนได้อย่างไรอีกด้วย

       จากวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าว RICOH จึงได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ต่อวิสัยทัศน์ พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  โดยนำโซลูชั่น RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation นั่นคือ กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ RPA เหมาะสำหรับงานประเภทที่เป็น Routine งานประเภทซ้ำซากที่ต้องทำถี่ๆ ซึ่งภาพรวมจึงทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีเวลาในการพัฒนาตนเอง และศักยภาพมาก KPI ในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นลูกค้ามีความพึงพอใจกับการให้บริการที่รวดเร็ว และข้อผิดพลาดที่น้อยลง ส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายจากการนำไปแก้ไข้หรือชดเชยสิ่งที่ผิดพลาด ช่วยเพิ่ม Royalty ของพนักงาน และ ลูกค้าต่อองค์กร  และนอกจากนั้นยังมีระบบ SKYFROG เป็นระบบ TMS หรือ Transportation Management System  ที่มีฟังชั่นในเรื่องของการทำงานของ Proof-of-Delivery ผ่านตัว Mobile Application ได้ และสามารถติดตาม GPS Tracking จากอุปกรณ์ที่พนักงานขับรถพกติดตัวได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ระบบหลังบ้านทันที จึงสามารถเช็คได้ว่ามีงานส่งแล้วกี่งาน งานมีปัญหาหรือเปล่า รวมทั้งตัวระบบสามารถส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าได้อีกด้วย

       และทาง RICOH ยังได้ร่วมบรรยายเป็นกรณีศึกษาของงาน eLogistics Summit 2018  โดยคุณเมธัช  อุดมมหันติสุข บรรยายในหัวข้อ "อนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์ ในยุคดิจิตอล 4.0" ในโลกของการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาติ ที่มาพร้อมด้วยเงินทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยจะสามารถปรับตัวกับโลกในอนาคต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ที่ท้าทาย และคุณพิชญ  อารีราษฎร์ ตำแหน่ง  RPA Product and Solution Specialist บรรยายในหัวข้อ "Leveraging Automation Intelligence" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก