Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

Cost Management And Security

 

ริโก้เองมุ่งพัฒนาเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ขึ้นมามากมายเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในด้านการใช้งานสมาร์ทโฟนร่วมกับเครื่องพิมพ์เอกสาร การจัดการต้นทุนการพิมพ์เอกสาร การแปลงและจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบคลาวด์ รวมไปถึงการติดตามและตรวจสอบเครื่องพิมพ์ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

 


 

Equitrac

ควบคุมค่าใช้จ่ายการ Copy, Print, Scan และ Fax ได้ทั้งรายบุคคลหรือหน่วยงาน และยังสามารถสรุปรายงานปริมาณการใช้งานและค่าใช้จ่ายได้ และเหนือกว่าด้วยระบบ Print Anywhere, Prepaid,Quota และ Card Authentication อีกด้วย


 

EZ Charger Suite

ช่วยจำกัดการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ พร้อมตรวจสอบการใช้งานของ User โดย User เองก็สามารถตรวจสอบยอดเงินของตนที่หน้าเครื่องพิมพ์และไม่ต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการ


 

Greenland

ระบุตัวตนของผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารด้วยการแตะบัตร (Card Authentication) เพื่อ Login แทนการพิมพ์ Username และ Password ที่หน้าเครื่อง


 

Y-Soft

แพลตฟอร์มที่จะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับงานพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถแสดงรายงานปริมาณการใช้งานออกมาเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดความตระหนักในการพิมพ์เอกสารหรือใช้กระดาษของบุคคลากร อีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลระบบด้วยการจัดการผ่านหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม และสามารถปรับเพิ่มลดขนาด ระบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ