Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ จับมือโรงเรียนในพื้นที่เขตประเวศ มอบรางวัลต้นแบบ 16 โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2018-03-21

       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ที่ผ่านมา คุณจูเลียน ไฟรเอ็ด ประธานบริษัท ริโก้  (ประเทศไทย) จำกัด   ได้มอบรางวัล ริโก้อีโคสคูล ประจำปีการศึกษา 2560 แก่โรงเรียนในโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 16 โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมคิงส์ปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์กรงเทพ โดยมีดร.จงรักษ์ ฐินะกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เข้าร่วมชื่นชมยินดี  

        รางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้

Part 1 : 

1) การดำเนินการค่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศระดับดีเยี่ยม  ได้รับเงินสด 12,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร  มีทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ : โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ / โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ / โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน / โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
2) การดำเนินการค่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศระดับดี ได้รับเงินสด 8,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร ทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนคลองมะขามเทศ / โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์  / โรงเรียนคลองปักหลัก / โรงเรียนงามมานะ (แผน- ทับ อุทิศ) / โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา / โรงเรียนวัดตะกล่ำ /โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ และโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
3) การดำเนินการค่ายเยาวชนริโก้อีโคสคูลพิทักษ์คูคลองประเวศระดับพอใช้ ได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่   โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  / โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า / โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย
4) รางวัลพิเศษจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน 4 รางวัล  ได้แก่
-รางวัลกลุ่มเยาวชนนักคิด ที่มีการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชน และในโรงเรียน โดยการนำเสนอการแก้ไขปัญหาด้านระบบบำบัดแบบกรอง และนำเสนอโมเดลระบบบำบัดการกรองแนวนอนเพื่อพัฒนารูปแบบของระบบบำบัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบัดมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนวัดตะกล่ำ  โดยได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
-รางวัลการนำดำเนินการ 7 step ครบถ้วน ที่มีการดำเนินการในการพิทักษ์คูคลองประเวศในประเด็นการเรียนรู้การกำจัดผักตบชวาในลำคลอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เยาวชนที่ผ่านกระบวนเรียนรู้สามรถแสดงให้เห็นถึงการมีทักษะ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น” ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โดยได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
-รางวัลการต่อยอดริโก้อีโคสคูลดีเด่น โดยเป็นโรงเรียนที่มีสามารถต่อยอดโครงการริโก้อีโคสคูลในการสร้างเครือข่ายสีเขียวกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียนในโครงการโดยการนำเสนอ อาทิ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลนักเรียนพระราชทาน รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน เป็นต้น รวมทั้งการเป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (นำโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.วีระพงษ์ พิมพ์สาร) และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ (นำโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.อภิขาติ อินถา) โดยได้รับเงินสดโรงเรียนละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
Part 2 :
 
1) รางวัลความปลอดภัยในโรงเรียนริโก้อีโคสคูล ระดับเหรียญทอง ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งหมด 2 โรงเรียน :  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ / โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
2) รางวัลความปลอดภัยในโรงเรียนริโก้อีโคสคูล ระดับเหรียญเงิน ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งหมด 3  โรงเรียน โรงเรียนคลองมะขามเทศ / โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า / โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
3) รางวัลความปลอดภัยในโรงเรียนริโก้อีโคสคูล ระดับเหรียญทองแดง ได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร ทั้งหมด 2 โรงเรียน :  โรงเรียนงามมานะ (แผน- ทับ อุทิศ)  / โรงเรียนคลองปักหลัก
4) รางวัลพิเศษจากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจประเมิน  จำนวน 3 โรงเรียน ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้
-รางวัล Improve ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนคลองมะขามเทศ  โดยมีการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่ในการตรวจความปลอดภัยของนักเรียนและจากคำแนะนำของคณะกรรมการความปลอดภัยของริโก้ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-รางวัลการนำเสนอดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โดยมีการนำเสนอการตรวจความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียนต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในรูปแบบวิดิทัศน์ได้อย่างน่าสนใจและน่าชื่นชมในความตั้งใจ
-รางวัลคณะทำงานความปลอดภัยดีเด่น  ได้แก่  โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย ประกอบด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน ได้มีการวางแผนการตรวจความปลอดภัยในโรงเรียน  การตรวจ การติดตามและแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ