แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การใช้ประโยชน์จากธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง

RICOH ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนเพื่ออนาคตของเรา ซึ่งนโยบายได้กำหนดให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม และช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านธุรกิจของ RICOH กลุ่มบริษัทริโก้มีการดำเนินการจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Three Ps Balance - Prosperity (เศรษฐกิจ) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) เราจึงพยายามแก้ไขปัญหาสังคมผ่านทางธุรกิจเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของเราและสนับสนุนสังคมและจะช่วยในการบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

*เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติจนถึงปี 2030 ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าหมาย

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ricoh global website.

 

 

SDGs X การดำเนินการของกลุ่มบริษัทริโก้