การรับประกันคุณภาพ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการ และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรักษาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามคำมั่นสัญญา และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการ และการรับประกันให้เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์

 • เครื่องพิมพ์สำเนาแบบมัลติฟังก์ชัน, เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล, เครื่องโทรสาร, ระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร, กระดานอัจฉริยะ, เครื่องพิมพ์ลงบนผ้า* รับประกัน 1 ปี
 • สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และโปรเจคเตอร์ ** รับประกัน 3 ปี

*หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ลงบนผ้า รับประกัน 1 ปี หรือรับประกันเปลี่ยนหัวพิมพ์ 1 ชุด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และสำหรับเครื่องอบความร้อนสำหรับเครื่องพิมพ์ผ้า รับประกัน 6 เดือน

**ประเภทของหลอดภาพโปรเจคเตอร์มีเงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกัน ดังนี้;

 • หลอดภาพประเภท Lamp รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • หลอดภาพประเภท LED และ Laser รับประกัน 3 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ยินดีรับประกันรายการอะไหล่ทุกชิ้น เว้นแต่รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่บริษัทฯ กำหนด การรับประกันของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานของบริษัทฯ

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากวัสดุที่ประกอบหรือกรรมวิธีการผลิตของบริษัทฯ ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายดังกล่าวให้ใหม่ พร้อมทั้งยกเว้นค่าบริการซ่อมแซมในกรณีนั้นๆ

บริษัทฯ กำหนดให้การนับระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย
  จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ออกให้แก่ตัวแทนจำหน่าย และขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มให้อีก 3 เดือน นับแต่วันหมดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุ

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 • ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายอันเกิดจากการจัดเก็บ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากการใช้งานตามปกติ หรือการใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้าหรือแรงดันกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับระบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงความไม่สม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้วย ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อซึ่งมิใช่เหตุอันเกิดมาจากตัวแทนของบริษัทฯ ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, จลาจล, สงคราม, หรืออุบัติภัยอื่นๆ ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
 • การรับประกันด้วยการตกลง, การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ กับห้าง/ร้าน/ตัวแทนจำหน่ายหรือการกระทำด้วยประการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขการรับประกันซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้
 • ผลิตภัณฑ์นั้นถูกซ่อมแซม, ดัดแปลง, แก้ไข หรือกระทำการอื่นใด โดยผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกระทำการดังกล่าวจากทางบริษัทฯ หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองแท้ของบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขรุ่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกลบดัดแปลงหรือกำจัดออกจากผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปนอกประเทศไทย
 • ผลิตภัณฑ์ถูกขายภายใต้ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ (เช่น การประมูลสาธารณะหรือสัญญาการบำรุงรักษาพิเศษ)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สิน อันเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หรือยังไม่ชำระค่าซื้อเต็ม และถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันไว้ ให้ถือว่าการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบการบำรุงรักษา และรายการบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า