การรับประกันคุณภาพ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการให้บริการ และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรักษาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามคำมั่นสัญญา และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการ และการรับประกันให้เฉพาะสินค้าที่จำหน่าย ติดตั้ง และใช้งานภายในประเทศไทย โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์

 • เครื่องพิมพ์สำเนาแบบมัลติฟังก์ชัน, เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล, เครื่องโทรสาร, ระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร, กระดานอัจฉริยะ, เครื่องพิมพ์ลงบนผ้า* รับประกัน 1 ปี หรือมีปริมาณการใช้งานเกินกำหนดไปจากที่บริษัทฯ ระบุไว้ตามผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และโปรเจคเตอร์ ** รับประกัน 3 ปี หรือมีปริมาณการใช้งานเกินกำหนดไปจากที่บริษัทฯ ระบุไว้ตามผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

*หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ลงบนผ้า รับประกัน 1 ปี หรือรับประกันเปลี่ยนหัวพิมพ์ 1 ชุด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และสำหรับเครื่องอบความร้อนสำหรับเครื่องพิมพ์ผ้า รับประกัน 6 เดือน

**ประเภทของหลอดภาพโปรเจคเตอร์มีเงื่อนไขการรับประกันแตกต่างกัน ดังนี้;

 • หลอดภาพประเภท Lamp รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • หลอดภาพประเภท LED และ Laser รับประกัน 3 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ยินดีรับประกันรายการอะไหล่ทุกชิ้น เว้นแต่รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักตามรายการข้างล่างนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆด้วย แม้จะไม่ได้แจ้งไว้ในที่นี้ก็ตาม หากลูกค้าต้องการทราบรายการวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่อยู่ในการรับประกันโดยละเอียด สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่พนักงานขายของบริษัทฯ การรับประกันของผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากพนักงานขายของบริษัทฯ

 • หมึก, ตลับหมึก, ผงหมึก, กล่องเก็บกากหมึก, ผงแม่เหล็ก, ตัวกรองต่างๆ
 • สายพาน, ลูกกลิ้ง และลูกยางต่าง ๆ
 • ลูกดรัม, ชุดสร้างภาพ, ชุดผงแม่เหล็ก
 • ชุดส่งกระดาษทุกประเภท
 • ชุดความร้อนทุกประเภท
 • การรับประกันข้างต้นไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานของเครื่อง

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากวัสดุที่ประกอบหรือกรรมวิธีการผลิตของบริษัทฯ ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายดังกล่าวให้ใหม่ พร้อมทั้งยกเว้นค่าบริการซ่อมแซมในกรณีนั้นๆ

บริษัทฯ กำหนดให้การนับระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ออกให้แก่ตัวแทนจำหน่าย และขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มให้อีก 3 เดือน นับแต่วันหมดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุ

 

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 • หมดวาระการรับประกันตามที่บริษัทกำหนด หรือมีปริมาณการใช้งานเกินกำหนดไปจากที่บริษัทระบุไว้ตามผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่พนักงานขายของบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากการใช้งานตามปกติ หรือการใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
 • ความเสียหายอันเกิดจากสถานที่จัดเก็บหรือติดตั้งเครื่องที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ตัวเครื่องสัมผัสกับอุณหภมิ ความชื้น ที่ต่ำหรือสูงมากเกินไป
 • ความเสียหายอันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร, ระบบไฟฟ้าหรือแรงดันกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับระบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงความไม่สม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้วย
 • ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหรือบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อซึ่งมิใช่เหตุอันเกิดมาจากตัวแทนของบริษัทฯ
 • ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, จลาจล, สงครามหรืออุบัติภัยอื่นๆ
 • การรับประกันด้วยการตกลง, การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ กับห้าง/ร้าน/ตัวแทนจำหน่ายหรือการกระทำด้วยประการอื่นใดที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขการรับประกันซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้
 • ผลิตภัณฑ์นั้นถูกซ่อมแซม, ดัดแปลง, แก้ไข หรือกระทำการอื่นใด โดยผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกระทำการดังกล่าวจากทางบริษัทฯ หรือไม่ได้ใช้อะไหล่แท้ หรือวัสดุสิ้นเปลืองแท้ของบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขรุ่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกลบดัดแปลงหรือกำจัดออกจากผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปนอกประเทศไทย
 • ผลิตภัณฑ์ถูกขายภายใต้ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ (เช่น การประมูลสาธารณะหรือสัญญาการบำรุงรักษาพิเศษ)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง ค่าบริการ ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) หากพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นตกเงื่อนไขการรับประกันข้างต้นแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันที่กำหนด

บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สิน อันเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หรือยังไม่ชำระค่าซื้อเต็ม และถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกันไว้ ให้ถือว่าการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบการบำรุงรักษา และรายการบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


News & Events

Keep up to date