ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร

ธุรกิจอย่างยั่งยืน และ การสนับสนุนชุมชน

ในฐานะบุคลากรขององค์กรระดับโลก การอุทิศเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นเพียงแต่การกุศลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการประกอบธุรกิจของเรา โครงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรของเราขึ้นอยู่กับ

  • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากกิจกรรมขององค์กร
  • ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
  • ความเคารพระหว่างกัน
  • ความกลมกลืนกับสังคม

Planet, people and profit

วิสัยทัศน์ของคุณคิโยชิ อิชิมูระ ผู้ก่อตั้งของเรา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกๆ ชีวิตที่เราได้พบเจอ ซึ่งสะท้อนผ่านธุรกิจของเราในปัจจุบัน

แนวทาง สาม Ps (planet, people, and Prosperity) สื่อถึงหลักปรัชญาเกี่ยวกับสังคมที่ยั่งยืนและเป็นหัวใจหลักของค่านิยมองค์กร และยังเข้าถึงวิธีการดำเนินธุรกิจ


News & Events

Keep up to date