สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืน

มุ่งเดินทางด้วยความยั่งยืนเพื่ออนาคต

กลุ่มบริษัทริโก้เล็งเห็นสังคมที่ยั่งยืนเสมือนการสร้างสมดุลระหว่าง planet (การจัดการสิ่งแวดล้อม) People (สังคม) และ Profit (เศรษฐกิจ)

RICOH ก่อตั้งแผนกสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2519 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกิจกรรมขององค์กรที่จะแก้ไขปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้น ได้ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้นำนวัตกรรมเดียวกันนี้มาช่วยในการมาสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรีไซเคิลของเครื่องจักร และตลับหมึก รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายองค์กรที่เป็มมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรามุ่งหวังในการดำเนินธุกิจไปสูความยั่งยืน