สาระสำคัญของกลุ่มริโก้

กลุ่มบริษัท ริโก้ มีเป้าหมายที่จะสร้างตลาดใหม่ และข้อเสนอที่มีคุณค่า โดยการมองปัญหาสังคมในวงกว้าง และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างท้าทายไปควบคู่การพัฒนาสังคม และการเติบโตทางธุรกิจของ ตามสาระสำคัญข้างต้นได้สะท้อน Ricoh' mission statement พันธกิจของ ริโก้ แผนการจัดการระยะกลาง (MTP) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ริโก้จะแก้ไขปัญหาสังคมผ่านทางธุรกิจ

 

5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SDGs

สำหรับกลุ่ม ริโก้ สังคมที่ยั่งยืนนั้นเป็นสังคมเป็นการสร้างความสมดุลของ Prosperity People และ planet สู่การเป็นสังคมในอุดมคติ รูปด้านล่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงว่าประเด็นทั้ง 5 ข้อ และ Three Ps Balance สอดคล้องกับ SDG อย่างไร โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายและ KPI ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นทั้ง 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับริโก้

  • การสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
  • การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
  • การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  • สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป้าหมายสาระสำคัญของกลุ่มริโก้ ในปี 2573

ในเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่ม บริษัท RICOH ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุประเด็นทั้ง 5 ข้อ ภายในปี 2573 โดยเป้าหมายได้ถูกกำหนดผ่านกระบวนการตามแผนภาพด้านล่าง เพื่อพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ตามนโยบายการจัดการขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ ในระยะต่อไปแต่ละธุรกิจจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง เพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDG และติดตามรายงานความคืบหน้าประจำปี นอกจากนี้เราจะทบทวนและปรับเป้าหมายตัวชี้วัดและวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ในการพิจารณาความต้องการของสังคมและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบไปด้วยลูกค้า ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ การปรับแต่งผลลัพธ์จะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ RICOH ที่ได้เพิ่มคุณค่าทางสังคม นอกจากนี้ยังมีการคาดหวังว่าพนักงานแต่ละคนจะตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน

กิจกรรมและกรอบความยั่งยืนของ RICOH และเป้าหมายในปี 2573

สำหรับแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเราได้กำหนดสามสิ่ง: RICOH ได้กำหนดเป้าหมาย 3 ด้านได้แก่ ประเด็นสังคม ประเด็นปัญหาที่จะได้รับการแก้ไข และเป้าหมายที่จะบรรลุในปี 2573 โดยเป้าหมายจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมกับลูกค้า จำนวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ทางการศึกษา และการบริการในชุมชน ในการใช้เทคโนโลยีของ RICOH และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละธุรกิจ

 


สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ricoh global website