ริโก้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการจัดการสภาพอากาศระดับ “A List” ของ CDP

15 ธ.ค. 2565

ความพยายามของเราเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันมาตลอด 3 ปี 

14 ธันวาคม 2565, กรุงโตเกียว -- ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกของริโก้เป็นที่รับรู้อีกครั้ง เมื่อได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “A List” ด้าน Climate Change ปี 2565 โดย CDP* องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นผู้นำด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านความยั่งยืน  

“A List” ของ CDP ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลกในการตอบรับกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งในเชิงปฏิบัติ กลยุทธ์ และผลลัพธ์์ เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี CDP ประเมินบริษัททั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง และ “A List” ด้าน Climate Change ปี 2565 ประกอบด้วย 283 บริษัท โดยบริษัทญี่ปุ่น 74 แห่งได้รับคัดเลือก ส่วนปีนี้ ริโก้ได้รับเลือกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2563 

1000x1000 CDP

Climate Change นับเป็นความท้าทายอันสาหัสที่โลกต้องเผชิญ และ ริโก้ได้ผนวก “ความตระหนักต่อสังคม Zero-Carbon" เข้าเป็นส่วนหนึ่งใน 7 ประเด็นสำคัญที่ใช้จัดการกับความท้าทายนี้ เพื่อบรรลุผลสำเร็จ ริโก้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยเพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินการแก้ปัญหาในสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อสร้างสังคม Zero-Carbon ให้เป็นจริง ริโก้และบริษัทในเครือจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 63% และลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้ง Supply Chain ลง 40% ในปี 2573 เทียบกับปี 2558 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก SBT Initiative (SBTi) ให้เป็น “เป้าหมาย 1.5°C” นอกจากจะสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการลดคาร์บอนในเครือแล้ว ริโก้ยังจัดการประชุมสั้นๆ ให้กับฝ่ายผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักเกณฑ์ SBTi 2°C ริโก้ยังตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมทางธูรกิจ 50% ภายในปี 2573 และแนะนำให้โลกได้รู้จักระบบการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในปี 2564 

ริโก้มีพันธกิจต่อข้อเสนอแนะของคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ในปี 2561 และดำเนินการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านความยั่งยืนตามขอบข่าย TCFD เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และความคิดริมเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของริโก้ เราได้จัดทำรายงาน TCFD ประจำปีตั้งแต่ปี 2564 นอกจากนี้ื CEO ของเรายังเข้าร่วมการริเริ่มออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดค่าคาร์บอนในสังคมกับรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างกระตือรือร้น 

ริโก้ยังมีพันธกิจค่าคาร์บอนเป็นกลาง เราจึงสนับสนุนการสร้างสังคม Zero-Carbon อย่างต่อเนื่องตลอด Value Chain ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการเข้าร่วมวางแผนริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

*CDP คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่ขับเคลื่อนรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปกป้องทรัพยากรน้ำ และคุ้มครองป่าไม้ ในปี 2565 นักลงทุนกว่า 680 คนพร้อมกับทรัพย์สินกว่า 130 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้จัดซื้อกว่า 280 คน พร้อมกำลังซื้อ 6.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลโอกาส ผลกระทบ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์ม CDP และบริษัทกว่า 18,700 ตอบรับข้อเรียกร้องนั้น ถือเป็นตัวเลขที่ทุบสถิติทีเดียว 

CDP ประเมินบริษัทเหล่านี้อย่างละเอียดและเป็นกลาง จากนั้นจำแนกตามคะแนนจากระดับ A ถึง D โดยอิงจากการเปิดเผยข้อมูล ความตระหนักรู้ และการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตั้งเป้าหมายที่สูงและควรค่าแก่การปฏิบัติตาม ส่วนบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ จะได้คะแนนระดับ F 

ด้วยการมุ่งไปตามแนวทาง TCFD อย่างเต็มที่ CDP มีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคะแนน CDP ถูกใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและบริโภคอย่างแพร่หลาย เพื่อเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจแบบ Zero Carbon ที่ยั่งยืนและคล่องตัว นอกจากนี้ CDP เป็นสมาชิกยุคบุกเบิกขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ SBTi, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, และ Net Zero Asset Managers initiative 

 

ที่มา:  RICOH USA  

 

News & Events

Keep up to date