กลับไปที่ผลลัพธ์

Managed Document Services

จัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง และจัดเก็บอย่างเหมาะสม

หากคุณต้องการให้กระบวนการผลิตเอกสารภายในองค์กรมีคุณภาพ ริโก้ขอนำเสนอ Managed Document Services (MDS) ซึ่งเป็นโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

Managed Document Services (MDS) เป็นบริการแบบ "Out-servicing" ของริโก้ที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าในการบริหารจัดการเอกสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 1. การให้บริการลูกค้าประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
  เข้าใจ: สำรวจและประเมินภาพรวมของโครงสร้างการจัดการเอกสารทั้งหมดภายในองค์กรของลูกค้า
  ปรับปรุง: สำรวจและประเมินภาพรวม เพื่อออกแบบการจัดการเอกสารแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยยึดเป้าหมายและจุดประสงค์ทางธุรกิจเป็นหลัก
  เปลี่ยนแปลง: ติดตั้งระบบการจัดการเอกสารตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
  ควบคุม: ตรวจสอบและจัดการระบบการจัดการเอกสารแบบใหม่ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและมาตรฐานการให้บริการ พร้อมทั้งระบุจุดที่ควรได้รับการปรับปรุงต่อไป
  เพิ่มประสิทธิภาพ: เชื่อมการทำงานขององค์กรในท้องถิ่นและองค์กรระดับโลกด้วยเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน การให้บริการ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
 2. การบริการหลักของ MDS
  DEVICE OPTIMIZATION: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการเอกสาร และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารอีกด้วย
  ONGOING MANAGEMENT: ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทั้งหมดภายในองค์กรตามการใช้งานจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลและทำรายงานเกี่ยวกับการให้บริการและระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ว่าเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับลูกค้าหรือไม่
  CHANGE MANAGEMENT: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบอุปกรณ์การพิมพ์ใหม่แก่พนักงาน รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปรับพฤติกรรมการพิมพ์ของพนักงาน และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพิมพ์โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 3. การบริหารจัดการเอกสารหรือ Document Outsourcing
  DOCUMENT LIFECYCLE SERVICE: บริการด้านการบริหารจัดการเอกสารตามความต้องการภายในองค์กร ประกอบด้วยการให้บริการตามจุดที่เครื่องติดตั้งหรือห้องถ่ายเอกสารของบริษัท และ Scanning Service ที่จะแปลงเอกสารของลูกค้าเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ บริการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและลดค่าใช้จ่ายขององค์กรอีกด้วย
  DOCUMENT PROCESS OPTIMIZATION (DPO): การนำกระบวนการทำงานแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยริโก้จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารจัดการเอกสารให้เป็นแบบอัตโนมัติ รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ จากนั้นจึงจัดหาผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาดำเนินการต่อไป
 4. ประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทันที: ระบบที่ได้รับการออกแบบมาให้ยืดหยุ่น เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  เพิ่มประสิทธิภาพ: ทำงานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด: ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน: ยึดมั่นในแนวทางตามกลยุทธ์ที่วางไว้