กลับไปที่ผลลัพธ์

Ricoh E-Tax Invoice Solution

นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรและลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ระบบจัดทำและจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้กรมสรรพากรและลูกค้าในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารกระดาษแบบเดิมๆ สำหรับทุกองค์กร

โซลูชัน E-Tax Invoice คืออะไร?

E-Tax คือระบบจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ซึ่งประกอบด้วยใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารเหล่านี้จากที่เป็นกระดาษให้มาอยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งให้กรมสรรพากรต่อไป เนื่องจากกรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce และสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ระบบ E-Tax จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งหลายให้สามารถแข่งขันในตลาด และยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานระดับโลกได้

 1. อัปโหลดเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารผ่านระบบได้หลากหลายประเภท เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ โดยระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ต่างๆ ของแต่ละองค์กรได้ เช่น  SAP, Oracle, Express, Mac-5 ด้วยการเชื่อมต่อ API หรือโปรโตคอล SFTP เพื่อนำส่งข้อมูลไปยังระบบ E-Tax Invoice ได้ทันที
 2. แปลงเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามต้องการ
  สามารถแปลงไฟล์ CSV เป็นไฟล์ PDF และ XML ได้ โดยจะต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลและประทับเวลา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถส่งเอกสารและนำไฟล์ไปใช้งานต่อได้ทันที
 3. ส่งเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  สามารถส่งเอกสารด้วยตัวเอง หรือตั้งเวลาให้ระบบส่งเอกสารผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยอัตโนมัติได้
 4. ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารได้แบบ Real -Time
  สามารถตรวจสอบและแสดงผลสถานะของเอกสารผ่านจากหน้าแดชบอร์ดและอีเมลได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเอกสารจะไม่สูญหายในขณะที่มีการดำเนินการใดๆ กับเอกสาร