กลับไปที่ผลลัพธ์

Car Park Management

ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ

ในปัจจุบัน รถยนต์ส่วนบุคคลได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะใช้ในการเดินทางไปทํางานหรือท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งบางสถานที่ พบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการจอดรถนั้นไม่เพียงพอ หรือมีระบบในการบริหารจัดการที่ไม่ดี ทําให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ จนบางครั้งต้องจอดซ้อนคันหรือจอดในพื้นที่ห้ามจอด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับผู้ให้บริการอีกด้วย ริโก้ขอนําเสนอโซลูชันที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย "ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ"

 • ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของพื้นที่จอดรถให้มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

"Intelligent Parking Management System" is a system that brings modern technology to help manage the parking lot, including the vehicle management IN-OUT. 

 1. Parking management solution
  There are many formats, such as service by staff ('Man-Man' system) and using automatic entry station work together with staff ('Unman-Man' system), or using the License Plate Recognition (LPR) camera ('Unman-Unman') to capture label and records the details of the motor vehicle registration and car picture and access time to help increase the users’ safety.
 2. Reporting system for more effective management
  The system can display various data reports such as details of the user data, profits, discounts or fines reports. Service providers can use this information to analyze and manage their operational plan to help reduce costs and increase revenue in the collection of service fees, including enabling the system to be managed efficiently.
 3. Parking guidance system
  The parking guidance system displays parking space availability in each floor on the digital screen to help save time in finding parking spaces and make users feel more comfortable. In addition, this intelligent parking management system can also search for parking lots in the selected areas or nearby areas and can reserve a parking space in advance through the application.
 4. Auto payment system
  There are many ways to pay for parking space charge. Users can pay by using an application, a debit card, a credit card, and cash at automatic payment machines, or pay through participating cards, etc.

Download PDF brochure