กลับไปที่ผลลัพธ์

Car Park Management

ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ

ในปัจจุบัน รถยนต์ส่วนบุคคลได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะใช้ในการเดินทางไปทํางานหรือท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งบางสถานที่ พบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการจอดรถนั้นไม่เพียงพอ หรือมีระบบในการบริหารจัดการที่ไม่ดี ทําให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ จนบางครั้งต้องจอดซ้อนคันหรือจอดในพื้นที่ห้ามจอด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับผู้ให้บริการอีกด้วย ริโก้ขอนําเสนอโซลูชันที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย "ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ"

 • ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของพื้นที่จอดรถให้มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

“ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ” คือระบบที่นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการลานจอดรถ เช่น ระบบบริหารการจัดการการเข้า-ออกของรถในพื้นที่จอดรถ 

 1. ระบบบริหารการจัดการการเข้า-ออกของรถในพื้นที่จอดรถ
  ระบบบริหารการจัดการการเข้า-ออกของรถในพื้นที่จอดรถ (Parking Management System) มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ (Man-Man System) หรือระบบที่ใช้ตู้อัตโนมัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (Unman-Man System) รวมถึงการใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียน LPR (License Plate Recognition) ที่จะบันทึกรายละเอียดของทะเบียน รูปป้ายทะเบียน และรถยนต์ จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 2. ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  ระบบนี้สามารถแสดงรายงานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการ รายได้ ส่วนลด หรือรายงานค่าปรับต่างๆ โดยผู้ให้บริการสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนในด้านการดําเนินงานเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในด้านการจัดเก็บค่าบริการ รวมทั้งทําให้บริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ระบบแนะนำช่องจอดรถ
  ระบบแนะนําช่องจอดรถ (Parking Guidance System) สามารถแสดงจํานวนช่องว่างของที่จอดรถในแต่ละชั้นบนป้ายดิจิทัล เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะนี้ยังสามารถค้นหาลานจอดรถในพื้นที่ที่จะเข้ารับบริการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ และยังสามารถสํารองพื้นที่จอดรถได้ล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันได้อีกด้วย
 4. ระบบชำระเงินอัตโนมัติ
  ผู้ใช้สามารถชําระค่าบริการสําหรับพื้นที่จอดรถได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือเงินสดผ่านเครื่องชําระเงินอัตโนมัติ รวมถึงการชําระเงินผ่านบัตรที่ร่วมรายการ และอื่นๆ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ PDF