กลับไปที่ผลลัพธ์

Visitor Management Solution

โซลูชันอัจฉริยะเพื่อการจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กรของคุณ

ระบบที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะการเข้า-ออกอาคารหรือพื้นที่ทำงานของผู้มาติดต่อภายนอกได้ โดย Visitor Management System สามารถบันทึกข้อมูลการเข้าไปในพื้นที่แต่ละส่วน รวมถึงพิมพ์ใบยืนยันการเข้าพบของผู้มาติดต่อได้

 • ช่วยให้สถานที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยลดขั้นตอนการเดินเอกสาร
 • สะดวกรวดเร็วและทันสมัย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มาติดต่อได้อย่างแม่นยำ

Visitor Management System เป็นระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัย ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการผู้มาติดต่อได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 1. การเก็บข้อมูลรูปบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้มาติดต่อ
  เมื่อผู้มาติดต่อเข้ามาติดต่อที่เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่จะทำการขอบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อเพื่อดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมถ่ายรูปหน้าบัตรและรูปของผู้เข้ามาติดต่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบ และแตะบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลลงในบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ โดยผู้ที่มาติดต่อจะได้รับบัตรสำหรับใช้เข้าสู่พื้นที่ รวมถึงเอกสารยืนยันการเข้าพบอีกด้วย
 2. การลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่าน Web Application
  ระบบยังรองรับการทำงานผ่าน Web Application เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Registration) ได้ เมื่อผู้มาติดต่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่ง QR Code ให้ทาง SMS หรืออีเมล ซึ่งผู้มาติดต่อสามารถนำ QR Code ที่ได้รับมาแสดงที่จุดลงทะเบียนเพื่อแลกบัตรผู้มาติดต่อได้ โดยระบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มาติดต่อในการทำรายการติดต่อขอเข้าพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 3. การตรวจสอบและทำรายงาน
  Visitor Management System สามารถทำรายงานตรวจสอบการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อทั้งในรูปแบบไฟล์ Excel, CSV หรือ PDF รวมถึงการแสดงผลรายงานแบบ Dashboard ได้
 4. การทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ
  Visitor Management System ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการจัดการต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู (Door Access Control System) ระบบการพิมพ์งาน (Printing System) หรือระบบ One Card Solution ได้อีกด้วย