The Comet CircleTM

กลุ่ม บริษัท RICOH มีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้แนวคิดของ Comet Circle

กลุ่ม บริษัท RICOH มีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้แนวคิดของ Comet Circle เพื่อให้กลุ่ม RICOH เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ไม่เพียง แต่การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน แต่สังคมโดยรวมก็จำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แนวคิด Comet Circle ได้ริเริ่มขึ้นในปี 1994 อันเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว The Comet Circle เป็นการแสดงภาพรวมของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมธุรกิจส่วนผลิตและส่วนขาย รวมถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำ การที่ผู้ผลิตอย่างริโก้มีความตระหนักในเรื่องนี้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในช่วงแรกของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยริโก้นำ Comet cycle เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการของ Comet Circle

ในแต่ละชั้นของแผนภูมิด้านล่างนี้ได้แสดงถึง partner ของ RICOH ในการที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช้โดยผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (บนขวา) ซึ่งจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการย้ายการดำเนินการจากขวาไปซ้ายตามเส้นทางด้านบนจนถึงผู้ใช้งาน (ลูกค้า) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะมีการดำเนินการเป็นไปจะตามเส้นทางด้านล่างจากซ้ายไปขวา

แนวคิดของสังคมที่ยั่งยืน: The Comet CircleTM

Comet Circle

การชี้บ่ง และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตลอดวงจรชีวิต

ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เราต้องชี้บ่งระดับของผลกระทบในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทางธุรกิจไปจนถึงการขนส่ง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม RICOH ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและ บริษัท รีไซเคิล ซึ่งการใช้ระบบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนข้างต้น เราชี้บ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของเรา ในการมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลภายในและส่งเสริมระบบรีไซเคิลกับส่วนต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง

ทรัพยากรต่างๆ จะมีมูลค่าสูงสุดเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และใช้งานโดยลูกค้ากลุ่มบริษัท RICOH ให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วน ซึ่งแสดงให้เห็น loop ภายในของ Comet Circle เพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้มีมูลค่า เมื่อชิ้นส่วนไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราจะนำชิ้นส่วนนั้นมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ ในกรณีเช่นนี้เราพยายามทุกวิถีทางในการรีไซเคิลชิ้นส่วนให้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือนำไปรีไซเคิลในระบบรีไซเคิลภายใน หรือใช้ในระบบที่ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลภายในริโก้ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด นอกจากนี้เรายังทำการรีไซเคิลซ้ำหลาย ๆ ครั้งเท่าที่จะทำได้"ระบบรีไซเคิลหลายชั้น" เพื่อลดความต้องการใช้วัตถุดิบใหม่ และลดปริมาณขยะ

การรีไซเคิล

ในสังคมที่ยั่งยืน จะไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นของเสีย แต่เป็นทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งหมายความว่า ระบบรีไซเคิลจะต้องได้รับการพัฒนาว่าผลิตภัณฑ์ และกระแสเงิน ไปในทิศทางตรงกันข้ามในขั้นตอนหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการผลิตและการตลาดแบบดั้งเดิม กลุ่ม RICOH ซึ่งได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการออกแบบ โดยสร้างระบบเพื่อนำชิ้นส่วนที่ใช้แล้วมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิลเรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรรีไซเคิล ลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการใช้ซ้ำและรีไซเคิล ด้วยวิธีนี้เรากำลังส่งเสริมระบบรีไซเคิลให้มีมูลค่าให้มากขึ้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรใหม่ด้วยการใช้ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่

นับตั้งแต่การเริ่มต้นของแนวคิด Comet Circle ในปี 1994 กลุ่ม RICOH ได้สร้างระบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ และนำกลับเข้าสู่ตลาด ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติประเภทสินแร่บางประเภทอาจหมดลงในอนาคตอันใกล้นี้ เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน หากยังมีความต้องการทรัพยากรจำนวนมาก กลุ่ม บริษัท RICOH จะเร่งดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงของไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ โดยมูลค่าของทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นสูงสุดจากการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตที่ลดลงอย่างมาก

การมีส่วนร่วมของ partner ในทุกกระบวนการ

ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างใกล้ชิด และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่ม บริษัท RICOH มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนธุรกิจผ่านการเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยการลดการใช้สานลงของสารที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบ และชิ้นส่วน การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง และการตลาดสีเขียว เรายังนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานของลูกค้าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและความรู้ และทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่ม Ricoh จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของสังคม

โครงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานของริโก้ประเทศไทยตามแนวคิดของ Comet cycle

โครงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานของริโก้ประเทศไทยตามแนวคิดของ Comet cycle ของริโก้ประเทศไทย มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. การรีไซเคิล Machine &Part

  วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด
  • เพื่อให้ยังคงมั่นใจได้ว่าเครื่องหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ ผ่านกระบวนการ Recycle มีคุณภาพดี สามารถผลิตงานเอกสารได้อย่างมี คุณภาพภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ริโก้
 2. การรับคืนตลับหมึก และการบรรจุหมึกบางรุ่น (Refill)

  วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อให้มีการดำเนินการ Recycle / การทำลายทิ้งตลับหมึกที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า และพนักงาน RICOH ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากตลับหมึกที่ใช้แล้ว (ของเสียอันตราย) ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทริโก้ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • เพื่อนำตลับหมึกที่ใช้แล้วบางรุ่นเข้าสู่กระบวนการเติมหมึก (Refill) ตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทริโก้
  • เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลที่สาม หรือตลาดมืด กว้านซื้อตลับหมึกเหล่านี้นำไปทำการ Refill โดยกระบวนการที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ด้วยอันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพในการใช้งานของลูกค้า และการให้บริการซ่อมบำรุงของวิศวกรริโก้
  โครงการรณรงค์การเก็บ TC/TB collection ของ RTH มีแนวทางดังนี้
  • คูปองส่วนลด ลูกค้าสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อตลับหมึกตามรายละเอียดที่กำหนดในโบว์ชัวร์
  • กล่องรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอกล่องเพื่อรองรับตลับหมึกที่ไม่ใช้แล้วในสำนักงาน 
  • บริการเก็บตลับหมึกที่สำนักงานลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน Call center ในการแจ้งเก็บตลับหมึก

โปรดติดต่อตัวแทนขาย หรือบริการหลังการซ่อมของท่านในการดำเนินการตามโครงการข้างต้น