สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทริโก้ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับเดียวกับกิจกรรมขององค์กร ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามมาตรการทั่วทั้งองค์กรเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อความสามารถในการฟื้นฟูของโลก

 


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างถึง  คู่มืออ้างอิง.