สิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่ม บริษัท ริโก้ มุ่งเน้นไปที่แกนหลักสี่ข้อ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรีไซเคิล การป้องกันมลภาวะ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยสามแกนแรกเป็นเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ในขณะที่แกนที่สี่เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองของโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างถึง  คู่มืออ้างอิง.