มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเลือก RICOH Pro C7210X พิมพ์เอกสารการเรียนการสอน

หน่วยงานสำนักพิมพ์มีภารกิจที่จะต้องผลิตเอกสารการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นมหาลัยเปิดที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนทั่วไป และเป็นหน่วยงานที่ผลิตเอกสารการสอนและสื่อต่างๆ ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ส่งให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง

รองศาสตราจารย์สุณีย์ ภู่สีม่วง ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมีสาขาวิชาทั้งหมด 12 สาขาวิชา หลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็จะมีจำนวนนักศึกษาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงจำนวนหลักร้อย โดยปริญญาตรีอาจจะมีจำนวนมาก ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกก็จะมีจำนวนไม่มาก

สำหรับหน่วยงานสำนักพิมพ์ จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ เนื่องจาก ปกติทางสำนักงานจะพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ และจะต้องเหมาะสมในการส่งให้กับนักศึกษา ซึ่งเอกสารการสอนก็จะเป็นลักษณะตำราที่เป็นเล่ม โดยจะมีเนื้อในซึ่งพิมพ์สีเดียว และปกซึ่งพิมพ์ 3 สี หรือ 4 สี

การเปิดภาคเรียนเป็นกำหนดที่แน่ชัดตายตัว นักศึกษาจะต้องได้รับเอกสารก่อนการศึกษาหรือก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากมีจำนวนชุดวิชาเป็นพันชุดวิชา และจำเป็นต้องมีการจัดพิมพ์ซ้ำ ผลิตขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุง ทำให้ภารกิจของสำนักงานมีจำนวนค่อนข้างมาก นั่นคือ หัวหนังสือหรือจำนวนเล่มค่อนข้างเยอะเป็นหลายแสนเล่ม ทำให้ทุกสิ่งต้องมาจบในวันเดียวกัน แม้ว่าสำนักงานจะมีแผนการผลิตล่วงหน้าไว้แล้ว แต่ปริมาณที่ชัดเจนแน่นอนในการลงทะเบียนของนักศึกษาก็จะมาในระยะที่ค่อนข้างกระชั้นชิด นักศึกษาก็ยินดีที่จะลงทะเบียนใกล้ๆ เวลาจะเปิดเทอม สำนักพิมพ์ก็จะต้องมีความคล่องตัวในการเลือกว่าจะพิมพ์ในการพิมพ์ระบบใด เช่น จะพิมพ์ออฟเซ็ท หรือว่าจะเลือกระบบการพิมพ์ที่เรียกว่า Print on Demand หรือ Digital Printing

ทำไมต้อง RICOH

เหตุผลสำคัญที่ทางองค์กรใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก RICOH สิ่งแรกคือ คุณภาพตามมาตรฐาน และสเปกเป็นไปตามที่กำหนด และราคาต้องแข่งขันกับท้องตลาดได้ ในการจัดซื้อ จะต้องมีข้อมูลของบริษัทว่า มีผู้ใช้บริการของบริษัทในจำนวนที่สืบค้นได้ว่ามีการบริการที่ดีมีคุณภาพที่เหมาะสม
โดยเครื่องพิมพ์ของ RICOH ที่สำนักพิมพ์มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือกใช้คือ RICOH Pro C7210X ใช้อยู่ในหน่วยพิมพ์ดิจิทัลแบบ On Demand และช่วยพิมพ์สนับสนุนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยในส่วนที่จำนวนพิมพ์ไม่มาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เครื่องพิมพ์ RICOH ในการพิมพ์ปกของชุดวิชา และอาจมีแผ่นพับและโปสเตอร์บ้าง
ความประทับใจของที่มีต่อ RICOH ก็คงเป็นเรื่องบริการ และเรื่องคุณภาพของงานที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และทางสำนักพิมพ์ก็ต้องขอบคุณ RICOH ที่ผลิตงานช่วยสำนักพิมพ์ ทำให้มีผลผลิต ซึ่งเป็นเอกสารการสอนที่นักศึกษาได้รับอย่างมีคุณภาพ ทำให้พวกเขาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข