Your hybrid workforce : How it’s defining the future of work.

19 ก.ค. 2565

How hybrid work will shape the future?

The workplace is changing. While nobody can predict the future, we know companies need to plan for the needs of an evolving workforce. Understanding where we are now can help you define and protect company culture, staff engagement, and productivity for years to come. It’s often helpful to “take stock” of where we are to understand the course we all need to chart.Cloud Consolidation ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปลดล็อกความสามารถของระบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ซึ่งทำให้คุณมองเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีคลาวด์ หากไม่มีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณอาจเสี่ยงต่อการล้มเหลวในระบบคลาวด์ การจัดการการใช้จ่ายในระบบคลาวด์ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและต้องมีกลยุทธ์ หากคุณกำลังวางแผน Audit การใช้งานระบบคลาวด์ด้วยตนเอง คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

Consolidation Basics
สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักแอปพลิเคชันและระบบ XaaS (everything as a service) ทั้งหมดที่ใช้งานภายในองค์กร หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายแอปพลิเคชันจะกลายเป็นเรื่องยาก
คุณอาจใช้ Checklist นี้ตรวจสอบแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน

 • ตรวจสอบว่าแผนกต่างๆ มีวิธีแก้ปัญหาของตนเองหรือไม่
 • ระบุแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล และตรวจสอบว่ามันซ้ำซ้อนกันหรือไม่
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพและเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งรวมถึง:
  - Email
  - Calendar management
  - VOIP
 • พิจารณาว่าคุณกำลังใช้การกู้คืนจากความเสียหายที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ด้วยการสำรองข้อมูลโดยใช้ cloud providers ที่มีความสามารถแตกต่างกัน

Advanced Cloud Consolidation
ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น การ Consolidation ก็มีความท้าทายมากขึ้นเช่นกัน ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนพร้อม Touch-points หลายจุดและข้อมูลจำนวนมากอาจยากต่อการโยกย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานในรูปแบบมัลติคลาวด์ เมื่อคุณจัดการกับ cloud consolidation แบบ Basic ไปแล้ว คุณอาจพิจารณาถึงหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

 • ERP
 • Accounting
 • CRM
 • Document Management
 • EHR/EMR (Healthcare)

News & Events

Keep up to date