การผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG

28 มี.ค. 2566

ความมุ่งมั่นของบริษัทริโก้ในแต่ละภูมิภาค

ESG advocates

เหล่าผู้นำจากบริษัทริโก้ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และภูมิภาคอเมริกาเหนือได้แบ่งปันวิธีการที่พวกเขาใช้ในการผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG (แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance) พร้อมกับขับเคลื่อนให้ริโก้ กรุ๊ป แสวงหาความเป็นเลิศด้าน ESG

หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาแนวคิดด้าน ESG ก็จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ได้ - Nicola Downing

จากประสบการณ์ของเรา พบว่าหากพนักงานเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับแนวคิด ESG ได้ พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กรได้เช่นกัน
Nicola Downing

 

Nicola Downing
ผู้บริหารสูงสุด, บริษัท ริโก้ ยุโรป จำกัด (มหาชน)

ESG นั้นแฝงอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนาน และมันยังเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องที่บุคลากรของเราริเริ่มขึ้นมาอีกด้วย

เพื่อที่จะผลักดันผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของแนวคิด ESG เราจึงควรปรับใช้กรอบแนวคิดที่นานาประเทศยอมรับ และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจ เราจึงต้องควบคุมและทบทวนลำดับความสำคัญของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจัดลำดับความสำคัญของธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ UN SDG และ เป้าหมาย ESG ระดับสากล

อย่างไรก็ตาม การกำหนดลำดับความสำคัญและตัวชี้วัดร่วมกันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

เมื่อพิจารณาถึงพนักงานของเราแล้ว เราพบว่าแต่ละคนได้ปรับตัวเข้ากับ ESG ตามความสามารถที่ตนมี นอกจากนี้ เรายังสรรหาบุคลากรโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ (Competency-Based Recruitment) ผ่านการสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่านิยมขององค์กร อันได้แก่ Ethics & Integrity, Innovation, Passion, Gemba และ Teamwork ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิด ESG โดยริโก้รู้ดีว่าความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ หากองค์กรไม่ยึดมั่นในแนวคิด ESG อย่างแท้จริงแล้ว ก็ยากที่จะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเราได้

โดยธรรมชาติแล้ว องค์กรต้องฟูมฟักแนวคิด ESG ในตัวพนักงานแต่ละคน โดยริโก้ได้ให้การฝึกอบรมตามแนวทางความยั่งยืนแก่พนักงานทุกคน พวกเขาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ESG อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เราได้พัฒนาคลังข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือทีมขายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ESG เพื่อให้พนักงานขายได้บอกเล่าเกี่ยวกับหลักการและความใส่ใจสังคมของริโก้ให้ลูกค้าทราบ

เราผลักดันพนักงานของเราให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG อันนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบหลักในองค์กรอีกด้วย เรามีสภาเพื่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion Council) และโครงการ ESG Champions นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครตามทักษะที่แต่ละคนมี และโครงการระดมทุนเพื่อการกุศล

เราได้จัดตั้งทีม ESG ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ซึ่งมีสมาชิกที่มาจากหลากหลายพื้นที่ภายในภูมิภาค รวมกลุ่มกันภายใต้การกำกับดูแลของ Ricoh Europe อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมีทีมที่เข้มแข็งและทุ่มเท แต่เราก็ไม่ลืมว่า ESG เป็นแนวคิดที่สำคัญลำดับต้นๆ ในทุกภาคธุรกิจและสำหรับพนักงานทุกคน

เราเผยแพร่ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้พวกเขาได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง ESG โดยจากประสบการณ์ของเรา พบว่าหากพนักงานเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับแนวคิด ESG ได้ พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กรได้เช่นกัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจ เราควรใช้ทักษะที่มีเพื่อพัฒนาสังคม เรามีกรณีศึกษา เช่น บริษัท ริโก้ สหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกับ The Prince’s Trust เพื่อจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและกิจกรรมระดมทุน โครงการสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้ผสานกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนในภาคธุรกิจ

ในขณะที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทาง ESG ที่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและแรงบันดาลใจอย่างมั่นคง จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เมื่อพนักงานเข้าใจแนวคิดนี้อย่างถ่องแท้แล้ว พวกเขาจะสามารถต่อยอดแนวคิดนี้ในชีวิตประจำวันได้ และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเอง ลูกค้า สังคม และโลกใบนี้

แนวคิด ESG ของริโก้ ผลักดันให้พนักงานทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ - Carsten Bruhn

แนวคิด ESG ของริโก้ ผลักดันให้พนักงานทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
Carsten Bruhn

 

Carsten Bruhn
ประธานและผู้บริหารสูงสุด, บริษัท ริโก้ สหรัฐอเมริกา

การสรรหาบุคลกรที่มีความสามารถ มีความสำคัญอย่างมากต่อการปรับใช้แนวคิด ESG โดยงานวิจัยพบว่า ผู้คนมักมองหางานในองค์กรที่ตระหนักถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับริโก้ เพราะเรามีหลักการพื้นฐาน พันธกิจในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการโฟกัสสมดุลระหว่างชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และการเติบโตทางธุรกิจ (Prosperity) จึงทำให้ภาพลักษณ์ของเราดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถได้เป็นอย่างดี

พนักงานใหม่ของริโก้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ESG เช่น พันธกิจในด้านความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว (Diversity & Inclusion) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ESG อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ตัวอย่างหนึ่งคือ "SDGs Action Month" ที่บริษัทริโก้ทั่วโลกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี กิจกรรมนี้เป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยอยู่

บริษัท ริโก้ อเมริกาเหนือ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีชื่อว่า "Culture of Excellence" ขึ้น โดยสนับสนุนให้พนักงานเปิดใจรับความแตกต่าง ตั้งแต่การเปิดรับผู้คนที่มีภูมิหลังและทัศนคติที่หลากหลาย ไปจนถึงการผลักดันให้พนักงานเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริม ESG ทั้งสิ้น

เราสนับสนุนสถานที่ทำงานที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย ความเป็นหนึ่งเดียว และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการประกาศจุดยืนที่ผลัดเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ละเดือน เมื่อไม่นานมานี้ เราเฉลิมฉลองในเดือนแห่งการรำลึกถึง Dr. Martin Luther King, Jr. ด้วยการผลักดันและแนะนำให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร นอกจากนี้ พนักงานในบริษัท ริโก้ อเมริกาเหนือ ยังสมทบทุนกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ United Way ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ต่อสู้เพื่อสุขภาพ การศึกษา และความมั่นคงทางการเงิน

ยิ่งไปกว่านั้น ความยั่งยืนยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของริโก้ โดยหลักการนี้ครอบคลุมทุกกระบวนการในบริษัท ตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการรีไซเคิล ผู้บริหารบริษัท ริโก้ อเมริกาเหนือ ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทีมกลยุทธ์ ESG เพื่อให้แน่ใจว่าได้เผยแพร่หลักการสำคัญขององค์กรไปทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังมีนโยบายและหลักปฏิบัติที่พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบังคับใช้ในโครงการต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดมลภาวะทางอากาศ และการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ริโก้ ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ พนักงานผู้มากประสบการณ์และมีทัศนคติที่หลากหลายช่วยให้เราเดินหน้าสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย ESG ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความต้องการของตลาดมากขึ้น และสามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประธานและผู้บริหารสูงสุดของริโก้กล่าวปราศรัยในงาน Reuters IMPACT 2022 ในหัวข้อ "การผลักดันให้พนักงานทุ่มเทกับ ESG"


News & Events

Keep up to date