การกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ริโก้

06 เม.ย. 2564

ณ กรุงโตเกียว  – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้มีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มบริษัทริโก้ ตามแนวทางของสหประชาชาติอันว่าด้วยหลักการทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทริโก้ เชื่อว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญขององค์กร นอกจากการยึดตามปรัญชา "จิตวิญญาณแห่งความรัก 3 ประการ" (รักผู้คน รักประเทศ รักการทำงาน) ซื่งเป็นหลักการพื้นฐานของกลุ่มบริษัทริโก้ ทางริโก้ยังได้เสริมสร้างจุดยืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยการนำมาตราฐานสากลเข้ามาในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทริโก้ด้วย  

ล่าสุดในปี 2562 ทางริโก้ได้เข้าร่วม หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการสนับสนุนสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ริโก้จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบ (Supplier) ตามกฎปฏิบัติที่เรียกว่า RBA Code of Conduct  เพื่อตอบสนองต่อการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประชาคมประหว่างประเทศ ทางริโก้ได้มีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนใหม่ตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การสหประชาชาติสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน  

จากนโยบายใหม่นี้ ทางริโก้มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการดำเนินการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทั่วโลก  

สารบัญนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ริโก้  
  1. ตำแหน่งของนโยบายและขอบเขต 
  2. เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสากล  
  3. การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  4. การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน  
  5. วิธีการรักษา 
  6. การศึกษาและการฝึกอบรม 
  7. บทสนทนา  
  8. ความโปร่งใส 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date