เพิ่มค่านิยมอันดีของภาคธุรกิจด้วยการลงมือทำและเปิดเผยผลลัพธ์ —การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นผลักดันริโก้ให้ก้าวไปอีกขั้นในเวทีโลก—

21 ก.พ. 2566

Implementation and Disclosure Enhance Corporate Value

* เนื้อหามาจากบทความโฆษณาที่ปรากฎใน Nihon Keizai Shimbun วันที่ 23 ธันวาคม 2565 (ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต) 

* แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาของ Ricoh Elemex Ena Plant 

ในขณะที่ความใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ ในโลก ผู้คนจึงฝากความหวังกับบทบาทของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ริโก้ได้ตั้งเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น และมีความกระตือรือร้นที่จะไปสู่สังคมค่าคาร์บอนเป็นศูนย์ด้วยการปฏิบัติการประเมินและเปิดเผยผลลัพธ์ ทั้งสองหลักการนี้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการเสริมสร้างค่านิยมในภาคธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นประเด็นระดับโลกที่ต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วน แต่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงไม่ทันท่วงที ดังนั้น จึงมีความต้องการกดดันภาคธุรกิจให้เพิ่มความแข็งแกร่งของมาตรการตอบโต้ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบรฺิษัทต่างๆ จึงเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพที่สูง ไปเป็นการตัดสินใจลงมือทำในตอนนี้และการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

ริโก้ กรุ๊ป เป็นผู้บุกเบิกความคิดริเริ่มด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2560 ริโก้เป็นบริษัทแรกของญี่ปุ่นที่เข้าร่วม RE100 หรือความร่วมมือระดับโลกที่รวบรวมบริษัทต่างๆ ซึ่งมุ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% ยิ่งไปกว่านั้น ริโก้ได้ประกาศจุดมุ่งหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ซึ่งเป็นการประกาศก่อนรัฐบาลญี่ปุ่น ริโก้ร่วมมือกับโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจำกัดค่าภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5℃  แทนที่จะจำกัดค่าไว้ที่ไม่เกิน 2℃ เทียบจากยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยตั้งแต่ปีการค้า 2561 ริโก้ได้เดินหน้ามุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าแล้ว 

ริโก้ได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและลงมือทำตามมาตรการ ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ชัดเจนขึ้น บริษัทได้รวมความยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์และระบบการจัดการ หลังจากคณะผู้บริหารอภิปรายร่วมกัน ตั้งแต่ปีการค้า 2563 ริโก้ได้ตั้งเป้าหมาย ESG (Environmental-สิ่งแวดล้อม, Social-สังคม, และ Governance-การจัดการ) เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นฉันทามติในการตอบแทนสังคม ริโก้บรรลุผลลัพธ์อันน่าพอใจ เช่น อัตราส่วนพลังงานหมุนเวียน 100% ในกระบวนการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหลัก 

Implementation and Disclosure Enhance Corporate Value

Implementation and Disclosure Enhance Corporate Value

ผลักดันความร่วมมือขององค์กรอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการสื่อสารระดับโลก 

เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในฐานะผู้บุกเบิกด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ริโก้ยึดหลักการด้วยเปิดรับเทรนด์ต่างๆ ในโลก และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งส่องทางไปสู่อนาคตและเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม หนึ่งในคุณลักษณะเด่นของริโก้คือการมีคณะผู้บริหารที่พยายามเข้าถึงผู้คนในสังคมและเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ โยชิโนริ ยามาชิตะ ประธานและผู้บริหารสูงสุดของริโก้ แสดงภาวะผู้นำในฐานะกรรมการร่วมของพันธมิตรกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นเพื่อสังคมคาร์บอนเป็นกลาง (JCLP) ในเดือนเมษายน 2565 เข้าร่วมสนทนาประเด็นนี้กับฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ณ สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเสนอข้อเรียกร้องของ JCLP เกี่ยวกับความต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งของนโยบายลดค่าคาร์บอน โยชิโนริ ยามาชิตะ ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการสื่อสารระดับโลก เช่น เขาได้เป็นผู้กล่าวปราศรัยในงานกิจกรรมของ Reuters ณ กรุงลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2565 เขาได้แบ่งปันความคิดริเริ่มของริโก้ในการสนับสนุนพนักงานให้ทุ่มเทกับหลักการ ESG ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติมเต็มบทบาทสำคัญในประเด็น ESG และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า นอกเหนือจากการโฟกัสกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงอย่างเดียว

Implementation and Disclosure Enhance Corporate Value

โยชิโนริ ยามาชิตะ ประธานบริษัทริโก้ กล่าวปราศรัยในงาน Reuters IMPACT 2022 

ริโก้ยังเล็งเห็นความสำคัญของบทสนทนาและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการด้าน ESG ของริโก้ได้รับการยกย่องชมเชยมากมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ กิจกรรมของริโก้ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนให้ภาคการผลิตยึดคำแถลงการณ์เกี่ยวกับ ESG และให้ความช่วยเหลือในด้านการลดค่าคาร์บอนในพื้นที่ผลิต ริโก้ยังยินดีรับฟังลูกค้าและตอบรับความต้องการขอคำปรึกษา ริโก้เชื่อว่าการแบ่งปันความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการลงมือทำ จะช่วยให้ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และสนับสนุนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องค์กรภายนอกต่างตระหนักถึงความพยายามเร่งการลดค่าคาร์บอน 

การเปิดเผยข้อมูลและการลงมือทำมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพราะการทำสิ่งหนึ่งจะส่งเสริมให้อีกสิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกัน ซึ่งจะขยายผลกระทบให้กว้างขึ้นและทำให้การสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนของริโก้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ริโก้มีการลงมือทำและการเปิดเผยผลลัพธ์ให้เป็นเครื่องมือสองชนิดที่ขาดไม่ได้ในการเพิ่มความแข็งแกร่งของค่านิยมองค์กร นอกเหนือจากการเปิดเผยในรายงานเชิงบูรณาการ ริโก้ได้เปิดเผยข้อมูลตามหลักคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ในปี 2562 และให้เนื้อหาเชิงลึกขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปีผ่านการตีพิมพ์รายงานริโก้ กรุ๊ป TCFD ตั้งแต่ปี 2564 การเปิดเผยครั้งที่ 4 ของริโก้ซึ่งอิงหลัก TCFD ในปี 2565 มีการรวมข้อความจากผู้บริหาร วิธีการลดค่าคาร์บอนที่เป็นรูปธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 และการมีส่วนร่วมของคณะผู้อำนวยการ นอกจากรายงานเชิงบูรณาการและรายงาน TCFD แล้ว ริโก้ได้เพิ่มความเข้มข้นของนโยบายการเปิดเผยข้อมูลในปีการค้า 2565 อีกด้วย ริโก้ได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของริโก้ กรุ๊ป ซึ่งโฟกัสที่การรีไซเคิล และ ESG Data Book ของริโก้ กรุ๊ป ริโก้จะเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจอย่างมาก 

องค์กรภายนอกหลายแห่งประเมินความคิดริเริ่มในปีการค้า 2565 ของริโก้ไว้ในระดับสูง ริโก้ติดอันดับในดัชนี Dow Jones Sustainability ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งเป็นบริษัท 10% แรกใน 3,500 แห่งทั่วโลกใน S&P Global BMI ซึ่งอิงจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ริโก้ยังคงไว้ซึ่งผลการประเมินระดับ 5 ดาวในแบบสำรวจ Nikkei SDGs Management Survey ชนะรางวัล Environmental Value Award ใน Nikkei SDGs Management Grand Prix ครั้งที่ 4 และยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Climate Change A List ของ CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ในประเทศอังกฤษ 

ในขณะที่ความต้องการในสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ริโก้สามารถทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์กระแสสังคมโลก เนื่องจากริโก้ใช้การประเมินจากภายนอกเป็นเครื่องมือตรวจสอบการสภาพการทำงานขององค์กร และยังติดตามคุณภาพของหลักปฏิบัติิด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสื่อสารผลการประเมินเหล่านี้ในทั่วโลกได้รับรู้ ริโก้จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เมื่อทบทวนวงจรนี้ต่อไปซ้ำๆ ริโก้จึงเร่งมาตรการลดค่าคาร์บอนไปพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งของค่านิยมทางธุรกิจได้ 

Implementation and Disclosure Enhance Corporate Value

กรุณาเข้าชม the Integrated Report, TCFD Report, Circular Economy Report, and ESG Data Book เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม News & Events

Keep up to date