ริโก้ทำข้อตกลง Positive Impact Finance Loan Agreement ร่วมกับธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ติดต่อกันสองปีซ้อน

19 มิ.ย. 2566

การดำเนินการด้าน ESG ของริโก้ กรุ๊ปได้รับผลการประเมินระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

19 มิถุนายน 2566, กรุงโตเกียว – ริโก้และธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำกัด (“ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำกัด”) ได้ทำข้อตกลง Positive Impact Finance Loan Agreement (ไม่ระบุการใช้เงินทุน) ซึ่งมีแนวทางเดียวกับ Principles for Positive Impact Finance*1 ที่จัดทำขึ้นโดย United Nations Environment Programme Finance Initiative (“UNEP FI”)*2 นับเป็นปีที่สองถัดจากปีการค้าที่ผ่านมาที่ได้ร่วมทำข้อตกลงนี้

Positive Impact Finance (“PIF”) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในองค์กรที่เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม ตัวชี้วัดของ PIF ที่รู้จักกันดี คือ ระดับการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร รวมถึงการสอดส่องดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และสนับสนุนกิจกรรมในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เพราะเราวางแนวคิดด้าน ESG ให้เป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับ “การสร้างอนาคตที่ดีทางการเงิน” ริโก้จึงกำหนดประเด็นสำคัญ 7 ประเด็นใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” และได้กำหนดเป้าหมาย ESG 16 หัวข้อ โดยมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญด้วยในข้อตกลงนี้ การดำเนินการเป้าหมาย ESG ที่ได้รับการขัดเกลาใหม่ใน 21st Mid-Term Management Strategy ซึ่งเริ่มในปีการค้า 2566 ถูกใช้เป็นเกณฑ์การประเมินอย่างหนึ่งด้วย

เกณฑ์การประเมินสำหรับ Positive Impact Assessment

ประเด็นสาระสำคัญเป้าหมายและตัวชี้วัดSDGs
ผลักดันสังคมค่าคาร์บอนเป็นศูนย์ สนับสนุน Science Based Target (SBT) ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะลดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสังคมโดยรวม (a) พัฒนาผ่านการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมการลด CO2 เป้าหมาย
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ให้ถึง 50% ภายในปีการค้า 2568 และ 63% ภายในปี 2573 (เทียบกับปีการค้า 2558)
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 3 การจัดซื้อ คมนาคม และหมวดหมู่อื่นๆ) ให้ถึง 35% ภายในปีการค้า 2568 และ 40% ภายในปี 2573 (เทียบกับปีการค้า 2558)
 • ค่าคาร์บอนทั่วทั้ง Value Chain เป็นกลางภายในปี 2593)
ตัวชี้วัด (KPI)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1, 2, และ 3)

(b) การใช้พลังงานหมุนเวียนเป้าหมาย

หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน 40% ของการใช้พลังงานในธุรกิจทั้งหมดภายในปีการค้า 2568, 50% ในปี 2573, และ 100% ในปี 2593

ตัวชี้วัด (KPI)

อัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

SDG 7: Affordable and Clean Energy

SDG 13: Climate Action

ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน เราจะปรับปรุงมาตรการ 3Rs (reduce, reuse and recycle) และลดการใช้พลาสติก โดยจะส่งเสริมการใช้วัสดุอื่นๆ แทน รวมถึงส่งมอบบริการการพิมพ์ที่ครบวงจร และช่วยให้ลูกค้าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป้าหมาย
 • ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในผลิตภัณฑ์ให้เหลือ 80% หรือน้อยกว่าในปี 2568, 60% หรือน้อยกว่าในปี 2573, และ 12% หรือน้อยกว่าในปี 2593
 • ลดการใช้ “พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล” ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 50% ภายในปี 2573
 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ด้านงานภาพอย่างน้อย 50% ภายในปี 2573
 • ทำฉลากยืนยันวัสดุสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นภายในปี 2568
ตัวชี้วัด (KPI)
 • สัดส่วนการใช้วัสดุใช้วัสดุบริสุทธิ์
 • จำนวน “พลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล” ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์
 • เปอร์เซ็นต์การใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ด้านงานภาพ
 • ความก้าวหน้าในการทำฉลากยืนยันวัสดุสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์

SDG 12: Responsible Consumption and Production

ผลักดันชุมชนและสังคม เราจะขยายการส่งมอบคุณค่าให้กว้างขึ้นด้วยการรักษา พัฒนา และขัดเกลาระบบพื้นที่และสังคม ผ่านเทคโนโลยีและฐานลูกค้า เป้าหมาย

ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสังคมสำหรับที่รองรับคนได้ 15-20 ล้านคนภายในปี 2568 และ 30 ล้านคนภายในปี 2573

ตัวชี้วัด (KPI)

จำนวนคนที่เราช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน*

*จำนวนผู้อยู่อาศัยที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่และสังคม เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และบริการจากเทศบาล

SDG 11: Sustainable Cities and Communities

เสริมความแข็งแกร่งด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เราจะผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์แบบ Win-Win-Win ระหว่างบริษัท พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และสังคม เป้าหมาย
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรลำดับต้นด้าน ICT ผ่านคะแนน CHRB*
ตัวชี้วัด (KPI)
 • คะแนน CHRB
*Corporate Human Rights Benchmark: แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักลงทุนสถาบันและ NGOs ที่ทำการคัดเลือกและประเมินบริษัทระดับโลกกว่า 250 แห่ง จาก 5 อุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การผลิต, ICT, และรถยนต์)

SDG 8: Decent Work and Economic growth

ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการทำงานและเคารพความหลากหลาย เราจะเคารพความหลากหลายของพนักงาน และยึดมั่นในการสนับสนุนให้พนักงานมีความสนใจในนโยบายการบริหาร รวมถึงสร้างสถานที่ทำงานที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างกระตือรือร้น เป้าหมาย
 • อัตราส่วนพนักงานหญิงในญี่ปุ่นอย่างน้อย 18% ภายในปี 2573
 • เพิ่มอัตราส่วนผู้จัดการหญิงในญี่ปุ่นอย่างน้อย 10% และทั่วโลกอย่างน้อย 20% ภายในปี 2568
 • พนักงานริโก้ แฟมิลี่กรุ๊ปมีคะแนนการทำงานอยู่ที่ 3.91 หรือมากกว่า (ญี่ปุ่น: 3.69, อเมริกาเหนือ: 4.18, ลาตินอเมริกา: 4.14、EMEA: 4.01, APAC: 4.15)
ตัวชี้วัด (KPI)
 • อัตราส่วนพนักงานหญิง
 • อัตราส่วนผู้จัดการหญิง
 • คะแนนการทำงานของพนักงานริโก้ แฟมิลี่ กรุ๊ป

SDG 5: Gender Equality

SDG 8: Decent Work and Economic growth

SDG 10: Reduced Inequalities


เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินมีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ได้พิจารณาความเห็นจากบุคคลที่สาม*3 นั่นคือ Japan Credit Rating Agency, Ltd.

*1 The Principles for Positive Impact Finance

Principles for Positive Impact Finance ได้รับการพัฒนาโดย UNEP FI ในเดือนมกราคม 2017 เพื่อเป็นกรอบแนวทางด้านการเงินสำหรับการบรรลุ SDGs โดยบริษัทต่างๆ ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุ SDGs ผ่าน KPI จากนั้น ธนาคารจะจัดหาเงินทุนโดยการประเมินผลกระทบเชิงบวกที่สังเกตได้จาก KPI เหล่านี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้กู้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ

ธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อในฐานะสถาบันการเงินที่รับผิดชอบจะตรวจสอบว่าธุรกิจสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยติดตามจากตัวชี้วัด

*2 The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) เป็นหน่วยงานบริหารสำหรับการดำเนินการตาม “ปฏิญญาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” และ “โครงการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2515 ในฐานะหน่วยงานย่อยของระบบสหประชาชาติ โดย UNEP FI เป็นตัวแทนของความร่วมมือทั้งในวงกว้างและใกล้ชิดระหว่าง UNEP และสถาบันการเงินทั่วโลกกว่า 200 แห่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2535 UNEP FI ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานด้านนโยบาย/กำกับดูแลเพื่อเปลี่ยนองค์กรให้เป็นระบบการเงินที่บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวทางการพิจารณาด้าน ESG

*3อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Japan Credit Rating Agency, Ltd. ได้ที่:
https://www.jcr.co.jp/en/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Ricoh Concludes a Positive Impact Finance Loan Agreement with Sumitomo Mitsui Trust Bank

เกี่ยวกับริโก้

Ricoh เป็นผู้ให้บริการด้านบริการดิจิทัลและโซลูชันการพิมพ์และภาพอย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสถานที่ทำงาน พื้นที่การทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นำโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ดำเนินงานทั่วโลกและเข้าถึงลูกค้ากว่า 200 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถขององค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดประวัติศาสตร์ 85 ปี ในปีการค้าที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ริโก้ กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลก 2,134 พันล้านเยน (ประมาณ 16.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของริโก้ คือการส่งเสริมให้ผู้คนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อทำให้อนาคตที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.ricoh.com


News & Events

Keep up to date