ริโก้ได้ดำเนินการตามกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (TNFD : Taskforce onNature-related Financial Disclosures) และขึ้นทะเบียนเป็น TNFD Adopter

26 มิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ กรุงโตเกียว – ที่ผ่านมา ริโก้ได้รับการประกาศที่ได้เข้าร่วมการรับรองคำแนะนำของกรอบการดำเนินการตาม Taskforce on Nature- related Financial Disclosures (TNFD)*1 ที่ได้เผยแพร่เมื่อเดือนเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นการดำเนินการเพื่อให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วม สามารถประเมิน เปิดเผย และจัดการการพึ่งพิงธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบ ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ริโก้ยังได้จดทะเบียนเป็น TNFD Adopter*2 ในเดือนมิถุนายน 2567 นับจากนี้กลุ่มบริษัทริโก้วางแผนที่จะดำเนินการประเมินการพึ่งพิง และผลกระทบต่อทุนธรรมชาติตามกรอบคำแนะนำของ TNFD และเริ่มเปิดเผยข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้

Ricoh endorses the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) and registers as TNFD Adopter

กลุ่มบริษัทริโก้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการเป็นสังคมที่ยั่งยืน โดยการบรรลุซึ่งความสมดุลของการดำเนินการ 3 Ps อันประกอบด้วย ได้แก่ การเติบโตของธุรกิจ (Prosperity) ชุมชน (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) ตามแนวคิด "Three Ps Balance" โดยในส่วนของสิ่งแวดล้อม (Planet) นั้น ริโก้มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายการเป็นสังคมไร้คาร์บอน (Decarbonized) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular society) ด้วยการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เติบโต และยั่งยืนอย่างแท้จริง ริโก้จึงได้กำหนด "นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ" ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และได้มีมุ่งมั่นอย่างจริงจังในความพยายามที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กลุ่มบริษัทริโก้จะยังคงดำเนินการในการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น "กรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล( Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)" โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกทางธรรมชาติ*3 และการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายที่ 15 ของกรอบการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ TNFD

 

*1 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) : แนวคิดริเริ่มทางการตลาด ที่มีพื้นฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการช่วยสนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแก่องค์กร โดยได้เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2021 ด้วยการสนับสนุนจากคณะทำงานด้านการเงินที่ยั่งยืน G20 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล และมูลนิธิการกุศลอีกหลายแห่ง เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการในการจัดการ และเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ในเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมา ทาง TNFD ได้เผยแพร่คำแนะนำฉบับล่าสุด (v1.0) ซึ่งเป็นการสรุปกรอบการทำงานสำหรับบริษัท และสถาบันการเงินในการระบุ ประเมิน จัดการ และเปิดเผยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

*2 TNFD Adopter: องค์กรที่มุ่งมั่นในการเริ่มเปิดเผยข้อมูลขององค์กรที่สอดคล้องภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (หรือก่อนหน้านั้น) หรือภายในปี พ.ศ.2568 ตามกรอบคำแนะนำและดำเนินการของ TNFD

*3 Nature Positive : ผลลัพธ์เชิงบวกทางธรรมชาติ: การดำเนินเพื่อหยุดยั้ง และลดการสูญเสียซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูธรรมชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Ricoh Group's biodiversity conservation

 

News & Events

Keep up to date