ริโก้ได้กำหนดกฎบัตรศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับริโก้ กรุ๊ป

25 ก.ย. 2566

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 – ริโก้ได้กำหนดกฎบัตรศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับริโก้ กรุ๊ป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยกฎบัตรนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางสังคม และการดำเนินงานด้านการบริการทางดิจิทัลของริโก้

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ริโก้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการให้บริการด้านดิจิทัล ความเสี่ยงเหล่านี้ประกอบไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการกระตุ้นให้เกิดการเลือกปฏิบัติ อคติ และความไม่เท่าเทียมอย่างไม่ตั้งใจ และเนื่องจากการกระทำที่เป็นอันตรายจากแหล่งภายนอก โดยมุ่งเป้าไปที่ระบบที่มีการจัดการด้วย AI ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก และเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ริโก้จึงก่อตั้งแผนกใหม่ขึ้นมา คือ แผนกศีลธรรมประจำองค์กร และออกกฎบัตรดังกล่าวในปีนี้ กฎบัตรนี้ประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติทางศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสามข้อ และข้อบัญญัติเจ็ดข้อ

กฎบัตรศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับริโก้ กรุ๊ป ฉบับเต็ม สามารถดูได้ที่
https://www.ricoh.com/technology/rd/technology_ethics_charter

ริโก้มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่พร้อมปรับตัว เพื่อดำเนินการตามภารกิจและพันธกิจของเรา ซึ่งก็คือ การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยฝึกฝนการประเมินความเสี่ยงและวิธีการรับมือในด้านการบริการทางดิจิทัล ซึ่งรวมถึง AI ด้วย เพื่อที่เราจะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าของเรา และทำให้สามารถร่วมมือกันทำกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับริโก้ กรุ๊ป
https://www.ricoh.com/technology/rd/technology_ethics_charter


News & Events

Keep up to date