ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group ESG Data Book 2021 และ Ricoh Group TCFD Report 2021

13 ต.ค. 2564

กรุงโตเกียว 13 ตุลาคม 2021- – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้เผยแพร่เอกสารสองฉบับเกี่ยวกับข้อมูลด้าน ESG เอกสาร “The Ricoh Group ESG Data Book 2021” นั้นให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ส่วนรายงาน “The Ricoh Group TCFD Report 2021” นั้นให้ข้อมูลด้านความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพอากาศ

*TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures ก่อตั้งโดยคณะกรรมการความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งTCFD ให้ความมั่นคงแก่ตลาดการเงินโดยการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศโดยบริษัทต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างราบรื่น

แนวทางด้านความยั่งยืนของริโก้คือการแสวงหาสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านหลักการ “Three Ps Balance” ซึ่งประกอบไปด้วย Prosperity (เศรษฐกิจ), People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) และเพื่อให้สังคมที่เรามุ่งหวังนี้เกิดขึ้นจริง ริโก้จัดตั้ง 7 ประเด็นสำคัญ (Seven Material Issues) ภายใต้สองแนวคิดคือ “แก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการทำธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” โดยกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ ESG 17 ประการ และพยายามที่จะรวมประเด็นเหล่านี้เข้ากับความพยายามทั่วทุกภาคส่วน

หนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือ “สังคมปลอดคาร์บอน” ริโก้กรุ๊ปได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ภายในปี 2050 นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงให้ลดลง 63 % ในปี 2030 (เปรียบเทียบกับระดับของปี 2015) ที่ได้รับการตรวจสอบโดย SBTi ซึ่งเป็นโครงการระดับนานาชาติ บริษัท ริโก้ จำนวน 31 แห่งใน 24 ประเทศได้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100 % ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2021 ทั้งนี้ ริโก้ได้นำเสนอเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันรุ่นยอดนิยมขนาด A3 ซึ่งใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ให้กับลูกค้าตั้งแต่ปี 2019

ริโก้จะนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ

Ricoh Group ESG Data Book

ริโก้ได้เผยแพร่ ESG Data Book มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อเป็นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่จะเปิดเผยในรายงานแบบบูรณาการและเว็บไซต์ของบริษัท Data Book นี้ให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าประจำปีของริโก้ต่อเป้าหมาย ESG ริโก้ได้ริเริ่มปรับปรุงรายงานล่าสุดเพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มทั่วโลกที่มีต่อสังคมที่ยั่งยืน, แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ESG และดัชนี ESG ระหว่างประเทศ เนื้อหาใหม่นี้ประกอบไปด้วย:

  • ผลลัพธ์ของปีงบประมาณ 2020 ในแต่ละเป้าหมาย ESG ในการเชื่อมโยงกับ Material issues
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน, อัตราการใช้วัสดุใหม่ และจำนวนผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ ประกอบไปด้วย เปอร์เซ็นต์ของพนักงานตามกลุ่มอายุ, เปอร์เซ็นต์ของพนักงานเพศหญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับปฏิบัติการ, อัตราการเข้า-ออกของพนักงานทั่วโลก และอัตราการจ้างงานของแรงงานทุพพลภาพ

 

   

 

Ricoh Group TCFD Report

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งต่อสังคมโลก

ริโก้ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการแนะนำ TCFD ในปี 2018 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาริโก้ได้กำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ต้องเผชิญ ส่งเสริมกิจกรรมการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว และเปิดเผยข้อมูลตามกรอบงาน TCFD บนเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของการออกรายงานนี้ก็เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงโครงการริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของริโก้ได้ดีขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date