ริโก้คว้า 5 ดาวจากแบบสำรวจการบริหาร SDGs ของ Nikkei ครั้งที่ 5

29 พ.ย. 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว – วันนี้ ริโก้ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับให้ได้ 5 ดาว ซึ่งถือว่าสูงที่สุด จากแบบสำรวจด้านการบริหารจัดการ SDGs ของ Nikkei ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดทำโดย Nikkei Inc. โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกันสำหรับริโก้ ในการได้คะแนนห้าดาว โดยได้คะแนนมาตรฐานมากกว่า 70 คะแนน ตั้งแต่ปีแรกของแบบสำรวจนี้

แบบสำรวจนี้เห็นคุณค่าของบริษัทที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร โดยนำ SDGs มาเชื่อมกับการบริหารงาน โดยแบบสำรวจประกอบไปด้วยสี่แง่มุม คือ กลยุทธ์ SDGs และคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ ซึ่งตัวชี้วัด 18 รายการสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแบบสำรวจของบริษัท และข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ แบบสำรวจนี้ทำการประเมินการบริหารจัดการด้าน SDGs ของบริษัทแบบองค์รวม ซึ่งปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนเป็นจำนวน 899 แห่งในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมในแบบสำรวจนี้ โดยริโก้เป็นหนึ่งใน 8 บริษัทที่ได้ 5 ดาว

ริิโก้ได้รับรางวัล Environmental Value Award ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 รวมถึงรางวัล Grand Prix ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งอ้างอิงจากผลประจำปีของแบบสำรวจนี้

Nikkei SDGs Management Survey logo

แนวทางของริโก้ในด้านความยั่งยืน คือ การแสวงหาสังคมอันยั่งยืนผ่านแนวคิด 3Ps Balance คือ People (ชุมชน), Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), Planet (สิ่งแวดล้อม) และในการตระหนักถึงสังคมรูปแบบนี้ ริโก้ได้ระบุประเด็นหลัก 7 ประการ ใน 2 สาขา คือ “การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างการบริหารจัดการอันแข็งแกร่ง” และตั้งเป้าหมาย ESG 16 ประการซึ่งเชื่อมโยงกับทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ริโก้จะมุ่งมั่นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคม และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความยั่งยืนของริโก้ กรุ๊ป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ริโก้ได้รับรางวัล Environmental Value Award เป็นครั้งที่ 2 ในงาน Nikkei SDGs Management Grand Prix ครั้งที่ 4


News & Events

Keep up to date