ริโก้ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับ AAA จากการจัดอันดับ MSCI ESG เป็นครั้งแรก

13 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว – ในวันนี้ ริโก้ ประกาศว่า บริษัทได้รับคะแนนสูงสุดในระดับ AAA ในการจัดอันดับ MSCI ESG ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ริโก้ เลื่อนขึ้นจากเดิมจากระดับ AA เป็นระดับ AAA เป็นครั้งแรก โดยพิจารณาจากการได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารบรรษัทภิบาล รวมถึงการพัฒนารอบด้านอย่างมีนัยสำคัญ

MSCI ESG Ratings logoการใช้ข้อมูลของ MSCI ESG Research LLC หรือบริษัทในเครือ (“MSCI”) โดย ริโก้ และการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ บริการ หรือชื่อดัชนีของ MSCI ที่อ้างอิงนั้น ไม่ได้เป็นการสนับสนุน การอนุมัติ การแนะนำ หรือการโฆษณาให้ ริโก้ โดย MSCI MSCI Services ข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ MSCI หรือผู้ให้ข้อมูลของ MSCI และได้รับการให้บริการเป็นเรื่องทั่วไปเท่านั้น  ชื่อและสัญลักษณ์ของ MSCI เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการให้บริการของ MSCI  

การจัดอันดับ MSCI ESG ดำเนินการโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) โดยประเมินเรื่องความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ESG และมีระดับการให้คะแนนทั้งสิ้น 7 ระดับ ตั้งแต่ AAA ไปจนถึง CCC ตามระดับความเสี่ยงในเรื่อง ESG และ ความชำนาญต่อการจัดการความเสี่ยงเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

เพื่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ริโก้ ได้ระบุปัญหา 7 ประการ ใน 2 เรื่อง คือ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง” และยังกำหนดเป้าหมาย ESG 16 รายการซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การจัดอันดับ MSCI ESG

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความพยายามของกลุ่มบริษัทริโก้ในการแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ

ปัญหา 7 ประการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ความมุ่งมั่นและการยอมรับของกลุ่มบริษัทริโก้

 

 

News & Events

Keep up to date