RICOH ได้รับรางวัล Environmental Value Award เป็นครั้งที่ 2 ในงาน Nikkei SDGs Management Grand Prix ครั้งที่ 4

30 พ.ย. 2565
25 พฤศจิกายน 2565, โตเกียว--RICOH มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งทีี่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เราได้รับรางวัล Environmental Value Award ณ งาน Nikkei SDGs Management Grand Prix ครั้งที่ 4 
 
รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมผ่านธุรกิจของตน และปรับปรุงค่านิยมขององค์กรโดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการบริหารจัดการ จากผลการสำรวจ Nikkei SDGs Management ที่จัดทำโดย Nikkei Inc. คณะกรรมการพิจารณาได้ทบทวนความพยายามและกลยุทธ์ของบริษัท 886 แห่งในญี่ปุ่นอย่างครอบคลุม 
 
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีหนึ่งบริษัทได้รับรางวัล Nikkei SDG's Management Grand Prix Award และอีกสามบริษัทได้รับรางวัล SDGs Strategy & Economic Value Award, Social Value Award และ Environmental Value Award ส่วน RICOH ได้รับรางวัล Environmental Value Award ในปี 2562 รางวัล Grand Prize ในปี 2563 ดังนั้น รางวัล Environmental Value Award ที่ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลที่สามที่ RICOH ได้รับจาก Nikkei SDGs Management Grand Prix 
 


รางวัล Grand Prix มอบให้กับบริษัทที่พัฒนาค่านิยมขององค์กรและสนับสนุน SDGs เป็นอย่างสูงตลอดทุกกิจกรรมขององค์กร โดยจะประเมินองค์ประกอบทั้งสี่ของกลยุทธ์ SDGs ซึ่งได้แก่ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ ซึ่งเป็นรากฐานที่ค้ำจุนองค์ประกอบข้างต้น 

รางวัล Environmental Value Award ประเมินนโยบายอย่างครอบคลุม เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตของความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจเชิงปริมาณของขยะ การใช้พลังงาน ทรัพยากรน้ำ เป้าหมายระยะยาว และสถิติตัวเลขต่างๆ นอกจากนี้ยังพิจารณามาตรการการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

ในพิธีมอบรางวัล คุณคุนิโอะ อิโตะ ประธานคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า "การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ RICOH นั้นแน่วแน่มาก พวกเขาก้าวนำบริษัทอื่นๆ ในการเปิดเผยผ่านรายงานหลักทรัพย์ว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) และประกาศตนเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2560 RICOH ไม่ได้เปิดเผยเพียงว่าปฏิบัติตาม Scope 1 และ 2 แต่ยังรวมถึง Scope 3 ซึ่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทุกปี RICOH ยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและกำลังเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย RE100 ของการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ในญี่ปุ่น การเปิดเผย Scope 3 ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก แต่ผมเชื่อว่าความพยายามของ RICOH จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่ดี เนื่องจากสิ่งนี้จะกลายเป็นข้อบังคับในอนาคต” 

ในปราศรัยรับมอบบรางวัล คุณเจค ยามาชิตะ ประธานและ CEO ของ RICOH กล่าวว่า "ตามหลัก SDGs ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเร่งด่วนพิเศษ และเรากำลังแข่งกับเวลาที่เดินไปเรื่อยๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้บริษัทต่างๆ ไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายที่สูงเท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผยความสำเร็จของพวกเขาด้วย RICOH จะเป็นผู้นำในการบรรลุความมุ่งหวังเหล่านี้และมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ออกสู่สายตาชาวโลก” 

สำหรับ RICOH Group สังคมที่ยั่งยืนในอุดมคติคือสังคมที่รักษาความสมดุลของ 3Ps ซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ผู้คน (People) และโลก (Planet) เพื่อสร้างสังคมดังกล่าว บริษัทได้กำหนดประเด็นสำคัญ 7 ประเด็นใน 2 ด้าน ได้แก่ "การแก้ปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ" และ "โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการที่เข้มแข็ง" โดยสะท้อนถึงพันธกิจของ RICOH แผนการจัดการระยะกลาง (MTP) และความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ริโก้ยังได้กำหนดเป้าหมายการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (ESG) ไว้ 17 ประการ ซึ่งเชื่อมโยงกับสาระสำคัญแต่ละอย่างของ SDGs โดยที่ทุกคน รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กำลังมุ่งหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยความตื่นตัวเป็นอย่างสูง 

“ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนเพื่ออนาคตของเรา” RICOH มุ่งมั่นพัฒนาสังคม และเราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ การสร้างตลาด และค่านิยมใหม่ 

ที่มา:  RICOH USA  


News & Events

Keep up to date