เกี่ยวกับริโก้

คุณจะได้เข้าถึงการพัฒนาเต็มรูปทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ จากทักษะความเชี่ยวชาญในงานสู่โอกาสในการเป็นผู้นำขององค์กร โดยริโก้จะให้เครื่องมือทุกอย่างที่จะช่วยสร้างอนาคตตามที่คุณวาดหวังไว้

เรามีแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ไว้ให้กับพนักงานของเรา ทั้งการฝึกอบรมด้านเทคนิค การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหารูปแบบเพื่อโอกาสในการพัฒนาให้ครอบคลุมทักษะในทุกๆด้าน

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวและเล็งเห็นถึงคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้ เราขอให้คำมั่นว่าจะสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่เป็นธรรม ยืดหยุ่น และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านส่วนตัวและหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน นอกจากนั้น เรายังเชื่อมั่นว่าความหลากหลายของผู้คนที่มาร่วมงานกันที่ริโก้จะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆทั้งยังช่วยเพิ่มเติมความสุขและความสนุกสนานให้กับการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อยากเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริง มาร่วมงานกับเราสิคะ !

สวัสดิการ
 • การเพิ่มเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการ
 • การันตีโบนัส และโบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดปีละ 150,000 บาท
 • ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 3 ล้านบาท
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น สมรส, ค่าคลอดบุตร, เสียชีวิต
 • เวลาการทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ (เวลา 8.00 - 16.30 น.)
 • พักร้อนสูงสุด 10 วัน
 • รางวัลตามอายุงาน (Long Service Award)
 • จัดอบรม / พัฒนาอาชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
มองหาความท้าทายในเส้นทางของอาชีพการทำงาน

สามารถดูตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล:RTHRecruitment@ricoh.co.th

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล  

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการขอสนับสนุนข้อมูลสำหรับ Tender เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย
 • วิเคราะห์ประสิทธิผลของ Campaign ที่มีต่อยอดขาย
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาด เพื่อหาตลาดใหม่ๆ
 • วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกำไรของบริษัทจากการขายสินค้า
 • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการตลาด
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งและลูกค้าทุกไตรมาส
 • ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการประสานงานกับฝ่ายขายในการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์
 • มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถทางด้านใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ลักษณะงาน

 • นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม ไอที/โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์/กล้องวงจรปิด
 • ติดตามดูแลบริการลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและรายงานผลระบบงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานขาย IT/CCTV อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการ Present และสามารถทำ Power Point ได้
 • มีใจรักงานด้านการบริการ , มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้

ลักษณะงาน

 • ให้บริการด้าน IT services (75% software และ 25% hardware)
 • ติดตามและแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง วางแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา และตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า สอนวิธีการใช้งาน และการแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการที่ดีให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมโทรคมนาคม , ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ตรงด้านงานติดตั้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี เน้นทักษะการอ่าน
 • มีใจรักการบริการ ทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสำนักงานอัตโนมัติ
 • มีรถยนต์ และ/หรือจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้