สังคมในอุดมคติ (Three Ps Balance TM)

เราจำเป็นต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติให้อยู่ในระดับที่ความสามารถในการฟื้นตัวของโลกสามารถจัดการได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ความสามารถในการค้นพบของโลก สามารถจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่ม RICOH โดยการพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสาม Ps (planet, people, and Prosperity) ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากำหนดประเภทของสังคมที่เราควรดำเนินการและดำเนินความรับผิดชอบในฐานะ บริษัท เพื่อสร้างสังคมดังกล่าว

ความพยายามของกลุ่ม RICOH ในการบรรลุสังคมอุดมคติ

ในที่สุดเป้าหมายของเราคือการช่วยสร้างสังคมที่รักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ไม่เคยเกินขีดความสามารถในการกู้คืนตัวเองของโลกเพื่อให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า สังคมจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการเฉพาะที่จำเป็น

RICOH Group เราได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2030 และ 2593 เป็นเป้าหมายสำคัญสู่เป้าหมายสุดท้าย เรายังกำหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทุกสามปีและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในอนาคตของสภาพแวดล้อมและสังคมโลกกลุ่ม บริษัท RICOH จะพยายามโดยมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ระยะยาวและเป้าหมายที่ชัดเจน

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลจำกัดต่อประสิทธิภาพในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมของสิ่งแวดล้อมโลก

การลดพลังงาน-พลังงานทดแทน

RICOH ประเทศไทย วางแผนดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ตามนโยบายของ RICOH Group ในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการให้คำมั่นสัญญาปฏิบัติตาม RE 100 โดย ริโก้ ประเทศไทย เริ่มต้นติดตั้งโซล่าเซลล์กับระบบไฟในลานจอดรถเป็นอย่างแรก
เรายังคงสรรหาโซลูชันในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ SDGs

 

การควบคุมมลภาวะ

  • MSDS
    สารเคมีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสะดวกสบายในชีวิต แต่หากนำมาใช้อย่างผิดวิธี ก็เสี่ยงและเป็นอันตราย ดังนั้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้อธิบายคุณลักษณะของสารเคมีต่างๆ และมาตรการฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะของสารเคมีอย่างถูกต้อง และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  • ฉลากเขียว
    "ผลิตภัณฑ์ MFP ทุกรุ่นของริโก้ประเทศไทยได้รับการรับรองเครืองหมายฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์,โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เสมือนเป็นการรับรองความมิตรของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

"กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของริโก้ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ้งของกิจกรรม Green and Safety Month ในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกิจกรรมหลากหลายในชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า การอนุรักษ์คูคลอง การปลูกปะการังเทียมเป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการกระตุ้นจิตสำนึกพนักงานริโก้ประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ SDGs"