สังคมในอุดมคติ (Three Ps Balance TM)

เราจำเป็นต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติให้อยู่ในระดับที่ความสามารถในการฟื้นตัวของโลกสามารถจัดการได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ความสามารถในการค้นพบของโลกสามารถจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่ม RICOH โดยการพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสาม Ps (planet, people, and Prosperity) ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากำหนดประเภทของสังคมที่เราควรดำเนินการและดำเนินความรับผิดชอบในฐานะ บริษัท เพื่อสร้างสังคมดังกล่าว

ความพยายามของกลุ่ม RICOH ในการบรรลุสังคมอุดมคติ

ในที่สุดเป้าหมายของเราคือการช่วยสร้างสังคมที่รักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ไม่เคยเกินขีดความสามารถในการกู้คืนตัวเองของโลกเพื่อให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า สังคมจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการเฉพาะที่จำเป็น

RICOH Group เราได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2030 และ 2593 เป็นเป้าหมายสำคัญสู่เป้าหมายสุดท้าย เรายังกำหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทุกสามปีและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในอนาคตของสภาพแวดล้อมและสังคมโลกกลุ่ม บริษัท RICOH จะพยายามโดยมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ระยะยาวและเป้าหมายที่ชัดเจน

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลจำกัดต่อประสิทธิภาพในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมของสิ่งแวดล้อมโลก

การใช้พลังงานทดแทน

ริโก้ประเทศไทยได้ติดตั้งระบบ Solar cell on roof top ที่ริโก้สำนักงานใหญ่ในปี FY21 โดยสามารถ save ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 11% และมีแผนในการขยายการติดตั้งไปยังสาขาชลบุรีในปี FY23 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลดการปลอดปล่อย CO2 ให้เป็นศูนย์ และความมุ่งมั่นของการใช้พลังงานทดแทน 100% ของการเข้าร่วมกับ RE100 (บ.ญี่ปุ่นรายแรก) ภายในปี 2050

 

การควบคุมมลภาวะ

มีการจัดการลดอันตรายจากการใช้สารเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี เช่น Service engineer / Workshop เป็นต้น  รวมทั้งมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมมลภาวะดังนี้ 

  • ระบบการบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีการหมุนเวียน้ำมาใช้รดน้ำภายในโรงงานโดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอก (Zero discharge)
  • ระบบการบำบัดอากาศที่มีคุณภาพ : ฝุ่นจากกระบวนการ Refurbish ได้ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • การจัดการของเสียภายใต้แนวคิด  “Zero waste to landfill” ของเสียทั้งหมดจากกระบวนการจะถูกมารวบรวมที่สำนักงานใหญ่ โดยจะส่งกำจัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Zero waste to landfill” 
  • การควบคุมสารเคมีอันตราย Hazardous substance control: มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน ISO14001 สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายรวมทั้งมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่มาตรฐานของกฎหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนด
  • การรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องหมายฉลากเขียว Thai Green label certified:  RTH เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และได้มีการขอการรับรองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 15 ปี นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวยังขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลตะกร้าเขียวของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติอีกด้วย
     

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

"กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของริโก้ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ้งของกิจกรรม Green and Safety Month ในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกิจกรรมหลากหลายในชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า การอนุรักษ์คูคลอง การปลูกปะการังเทียมเป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการกระตุ้นจิตสำนึกพนักงานริโก้ประเทศไทยในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ SDGs"