การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 

Ricoh Global SDGs Action จัดขึ้นในทุกวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกของพนักงานริโก้ต่อ SDGs และการดำเนินการ โดยเรามุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย SDGs และกระตุ้นจิตสำนึกและการดำเนินการของพนักงานริโก้ โดยไม่เพียงแต่จัดกิจกรรม eco action เช่น มาตรการลดภาวะโลกร้อนสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ แต่ยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย

เรามุ่งมั่นในการจัดกิจกรรม Global Eco Action ตั้งแต่ปี 2006 และร่วมมือก้บลูกค้า และสังคมอีกด้วย เพื่อขยายการดำเนินที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs.

 

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิญาณผ่าน website Global SDGs Action ของเรา บริษัทต่างๆ ก็สามารถร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการปลูกฝังแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

โครงการริโก้อะคาเดมี

โครงการริโก้อะคาเดมี คือ  โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของริโก้ประเทศไทยที่ได้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัด กทม.ในเขตประเวศ และใกล้เคียง โดยมีภาคีจากภาครัฐในการดำเนินการคือสำนักงานเขตประเวศ กทม.และกระทรวงแรงงาน   ซึ่งได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด  "Kaizen PDCA" อันเป็นการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโครงการให้มีการเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนของพวกเขา โดยโครงการที่นักเรียนได้ดำเนินการเป็นเสมือนผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องในการจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทริโก้ที่มุ่งม่นในการสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้น และสอดคล้องตาม SDGs ที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อ 2,3,4,6,7,11,12,13,14,15.