กิจกรรมเพื่อสังคม 

โครงการริโก้อะคาเดมี

โครงการริโก้อะคาเดมี คือ  โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของริโก้ประเทศไทยที่ได้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัด กทม.ในเขตประเวศ และใกล้เคียง โดยมีภาคีจากภาครัฐในการดำเนินการคือสำนักงานเขตประเวศ กทม.และกระทรวงแรงงาน   ซึ่งได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด  "Kaizen PDCA" อันเป็นการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโครงการให้มีการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนของพวกเขา โดยโครงการที่นักเรียนได้ดำเนินการเป็นเสมือนผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องในการจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทริโก้ที่มุ่งม่นในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และสอดคล้องตาม SDGs ที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อ 2,3,4,6,7,11,12,13,14,15 ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2019 และได้มีการยุติไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

 

Green and Safety &SDGs month

กิจกรรม Green and Safety &SDGs month ได้จัดขึ้นในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกใน เดือนมิถุนายนของแต่ละปี เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ SDGs / ESG