นโยบาย ริโก้ ประเทศไทย

เราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ “วิถีแห่งริโก้ The Ricoh Way” จะเป็นหนทางหนึ่งในการมุ่งไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจยากจะมีผู้ใดกล้าปฏิเสธในตลาดโลก โดยพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร คำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในสถานที่ทำงานอันเป็นการส่งมอบคุณค่า และประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เมือง ชุมชนที่ยั่งยืน มีสุขภาพ ความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี อันสอดคล้องตามนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทริโก้ และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่อย่างยืน (SDGs: Sustainable Development Goals)

โดยเรามุ่งมั่นที่จะ

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากล ข้อกำหนดต่างๆ ที่ขององค์กรนำมาประยุกต์ใช้และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. ป้องกัน ลดความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญในการป้องกัน บรรเทา ลดความเสี่ยง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. ปกป้องสิ่งแวดล้อม & ได้แก่ ควบคุม ป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพและระบบนิเวศ การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรม กระบวนการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์และบริการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. ใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ได้แก่ ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน
  5. ลูกค้าคือคนสำคัญ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คือ เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยร่วมกันทำงานเป็นทีม
  6. สนันสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจและเป็นมืออาชีพ เพื่อการนำเสนอ และส่งมอบงานด้วยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้ลูกค้า อย่างแท้จริง
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสื่อสารการดำเนินงานในกิจกรรม และโครงการตามนโยบายนี้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุน ผลักดันและเป็นแบบอย่างการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระบบบริหารการจัดการของบริษัทฯ

*มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป